Jdi na obsah Jdi na menu
 


TŘETÍ PASTÝŘSKÝ LIST Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického

28. 2. 2016

znak_bp_krocila.png

 

Milí diecézané, sestry a bratři

a dnes zvláště vy, milí mladí přátelé v Kristu Ježíši, našem Pánu!

 

Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost“. Ano, Bůh dokáže vidět v každém z nás to, co je často skryté pod nánosem hříchu, všednosti, obav či strachu. Jeho láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.

Není jistě náhodou, že právě v tomto roce vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do 31. července na Světový den mládeže do Krakova; města, které je nám velmi blízké, jak vzdáleností, tak také osobnostmi svatého života, jež jsou s ním spojeny. Žil tam kdysi Karol Wojtyla, který se stal papežem a přijal jméno Jan Pavel II.; žila tam řeholní sestra Faustina Kowalská, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství, kterou pak rozšířil do celé církve.

 

Logo Světového dne mládeže v Krakově

 

Prožít celosvětové setkání křesťanské mládeže v jednotě s papežem je pro všechny účastníky velkým duchovním povzbuzením, ze kterého se dá žít dlouhý čas. Jistě však nemůže zůstat jen u setkávání mladých na celosvětové či celonárodní úrovni. Milí mladí přátelé, je třeba si vážně položit otázku: Jak se snažím prožívat svou víru? Jistě se scházíte, abyste se spolu se svými vrstevníky pobavili, pěstovali sport či kulturní aktivity. Ale pamatujte při těchto setkáních i na modlitbu a četbu Písma svatého. Sdílejte nejen společné zájmy, ale i svou víru, neboť jen tak zakusíte přítomnost Pána Ježíše, jehož slovo je stále živé a aktuální: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já mezi nimi“ (Mt 18,20).

Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Ježíše, ale je vždy zároveň povoláním k životu s druhými. Nelze ji žít izolovaně. Styl života společenství není výsadou nějaké spirituality, zájmovou volbou některých věřících či něčím navíc, ale jedná se o základní styl života každého pokřtěného. Na takovém základě založil Ježíš svou církev. Mějte v tomto smyslu nadšení a odvahu stávat se animátory. Možná se vám nejednou zdá, že čas věnovaný setkání s druhými kvůli víře a společné modlitbě je zbytečný a dáte přednost něčemu jinému. Buďte si ale jisti, že mít dobré přátele a najít dobré společenství je velikou posilou pro život. Dobré společenství je místem, kde se člověk učí mimo jiné žít a sdílet evangelium a zakouší krásu života s Kristem. Uprostřed společenství mladých křesťanů se prožívá i skutečnost, že milosrdenství Boží není jen dar, který dostáváme, ale je též úkolem. Učit se lásce, službě, odpuštění, inspirovat se skutky tělesného a duchovního milosrdenství – to vše vyžaduje život s druhými, protože bez nich nelze prožívat podstatu křesťanství, a tou je láska k Bohu, projevovaná konkrétním způsobem láskou k bližním.

Rád bych ještě připomněl mého – v pověsti svatosti zesnulého – předchůdce na biskupském stolci Mons. Josefa Hloucha a jeho slova, kterými se obracel k mladým: „Přikázání Boží nejsou barikády, jež by brzdily vývoj, nýbrž jsou to mosty, jež vedou k vývoji; ano, splnění požadavků křesťanské morálky, to jest vůle Boží, je podmínkou pravých radostí. S vůlí Boží, bohužel, dnes se spojuje smutek. Je málo radostí ve světě a my jediní máme možnost pomoci světu k radosti. Nechme zazářit tvář dobrotivého Boha na své bratry a sestry …“ Rodičům a všem, kteří nesou odpovědnost za mladé lidi, kladl na srdce tato slova: „…pamatujte na to, že váš život má být knihou, ve které vaše děti mají číst nejraději!“

Závěrem se obracím na vás, bratři a sestry všech věkových kategorií a zvláště na vás rodiče, prarodiče, křestní a biřmovací kmotry a v neposlední řadě i na vás, moji milí spolubratři v kněžské službě: Pomozte mladým ve svém okolí, aby se setkávali a prožívali radost z víry a podpořte je také, aby se letos zúčastnili Světového dne mládeže. Všichni společně se spojme v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše Krista a během Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl života každému člověku.

Děkuji všem, kdo mladé účastníky Světového setkání v Krakově podpoří při sbírce, která se bude konat příští neděli 6. března. Milí mladí přátelé, těším se na vás při celodiecézním setkání mládeže před Květnou nedělí, a poté i při červencovém setkání s papežem Františkem v Krakově.

 

bp_vlastimil_krocil.png

 

+ Vlastimil

biskup českobudějovický