Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM: VZKŘÍŠENÍ – obřady Veliké noci.

20. 4. 2019

Vzkříšení

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží!

Z posvátného rozjímání o Kristově umučení a smrti nás vyruší slavné Vzkříšení – obřady Veliké noci.

Tato vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně neboli Velikonoční vigilie se sice slaví večer na Bílou sobotu (20. dubna 2019), avšak liturgicky patří již k neděli Zmrtvýchvstání Páně.

Veliká noc je odedávna nocí bdění pro Pána, v níž křesťané očekávají a slaví Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Pro vyvolený národ izraelský byla velikou nocí ta noc, kdy vyšli vedeni Mojžíšem z egyptského otroctví. Na památku tohoto vysvobození každoročně zabíjeli velikonočního beránka.

Pro nás, křesťany, je nejdůležitější nocí Veliká noc ze soboty na neděli, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých. To je naše hlavní pravda víry: Vzkříšený Kristus již neumírá, a tento jeho život je dán všem pokřtěným. V tom je veliká naděje pro nás, kteří jsme dosud ohroženi hříchem a smrtí.

Liturgie Veliké noci má 4 části:

  • Slavnost světla – připomeneme si, že vzkříšený Kristus je Světlo světa. Bude požehnán oheň a velikonoční svíce (paškál), kterou v průvodu přineseme k obětnímu stolu, a pak zazní starobylý chvalozpěv velikonoční svíce „Exsultet“.
  • Bohoslužba slova – při čteních z Písma svatého budeme uvažovat o podivuhodných skutcích, které od počátku Bůh učinil svému lidu Staré i Nové smlouvy. Budeme se zamýšlet nad péčí Boha o svůj lid: o vyvolený národ ve Starém zákoně a o církev v zákoně Novém. Jakmile skončí čtení ze Starého zákona, zazní chvalozpěv vykoupených „Gloria“ (Sláva na výsostech Bohu), při němž se opět rozezní chrámové zvony, oltářní zvonky a varhany.
  • Křestní bohoslužba – bude posvěcena křestní voda a obnovíme si své křestní sliby s radostí nad tím, že jsme svatým křtem byli pohřbeni v Kristovu smrt, abychom spolu s ním byli vzkříšeni z mrtvých.
  • Slavení eucharistie – zpečetění a další napojení na Kristovo vítězství. V eucharistické hostině obdržíme pokrm na cestu za naším Pánem – na cestu, která vede skrze smrt k životu.

V NAŠICH FARNOSTECH PROŽIJEME OBŘADY VELIKÉ NOCI TAKTO:

  • Frymburk:
    • v 18 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje
  • Horní Planá:
    • v 21:30 hodin před farním kostelem, a poté ve farním kostele sv. Markéty

 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.