Jdi na obsah Jdi na menu
 


Památka Jména Panny Marie

12. 9. 2023

Budiž pozdraveno tvé přesvaté Jméno

            Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! Čtyři dny po svátku Narození Panny Marie slavíme dnes svátek Jména Panny Marie. To, že se tento mariánský svátek slaví čtyři dny po jejich naroze­ninách, má hluboké kořeny v židovské tradici. Zatímco chlapečci byli osmý den po narození obřezáni a dostávali jméno, holčičkám bylo jméno dáno již čtvrtý den po jejich narození. A tak jistě s velikou radostí a s ho­řícím srdcem slavíme dnes jmeniny Panny Marie. O tom, že úcta našich předků ke Jménu Panny Marie byla velká, svědčí i řada kostelů a kaplí, které jsou Mariinu přesvatému Jménu zasvěceny. V naší českobudějovické diecézi je to například krásný poutní kostel Jména Panny Marie na Lo­mečku u Vodňan anebo „malá Svatá Hora“ – premonstrátský chrám Jména Panny Marie v Sepekově u Milevska.

            Moji milí, my všichni jsme nejen děti našeho nebeského Otce, ale také děti Panny Marie. A tak mariánskému ctiteli a zbožnému křesťanu není po jménu našeho Spasitele Pána Ježíše Krista žádné jiné jméno tak sladké, tak drahé, tak srdci blízké jako jméno jeho Matky – Jméno MA­RIA. Toto jméno „Marie“ vždy bylo a dodnes je stále nejoblíbenějším žen­ským jménem nejen u nás, ale na celém světě. A také v občanském kalen­dáři, který uvádí každé jméno jen jedenkrát za rok, je jméno „Marie“ zařa­zeno právě na 12. září, na svátek Jména Panny Marie. A tak jistě z plna srdce a z lásky chceme dnes blahopřát všem Mariím, Mařenkám, Maruš­kám, Majkám, Márinkám, Máňám či jak ještě jinak lidová tvořivost obda­řila toto překrásné a  líbezné jméno. Ať všechny naše Marie vždy nacházejí ochranu a pomoc u  své svaté patronky, přelíbezné nazaretské dívky, nej­blahoslavenější Panny a Matky Boží Marie!

            Bratři a sestry, tento svátek, který byl zavedený ke cti Jména blaho­slavené Panny Marie, spadá do 17. století. Byla to těžká doba, kdy Evropa byla ohrožena ničivými nájezdy machometánského vojska. Armády osmanského sultána se dostaly až k samotnému středu Evropy – ohrožovaly hlavní město podunajské monarchie Vídeň. Situace vypadala nesmírně vážně. Zdálo se, že křesťanství bude násilně vyvráceno. Obyvatelé obležené Vídně vroucně volali o pomoc k Panně Marii, a jejich prosby byly vyslyšeny. Nejvíce se vyznamenala polská armáda, kterou osobně vedl do boje statečný a udatný král Jan III. Sobieski. Polská vojska získala pod branami Vídně nad Turky slavné vítězství. Na památku této události roku 1683 zavedl papež blaho­slavený Innocenc XI. svátek Jména Panny Marie.

            Moji drazí, svátek Jména Panny Marie, to jsou vlastně jme­niny naší nebeské Matky. Přinášíme jí k jejím sochám a obrazům květiny, ze  svých mariánských modliteb a písní tvoříme jakési symbolické dárky, které naší Matičce s hlubokou vděčností za vše, co pro lidstvo vykonala a stále koná i pro každého z nás, dáváme. Panna Maria – to je zářící hvězda, která se vznáší nad rozlehlým a velkým mořem lidského života. Naše ne­beská Matka se skvěje zásluhami a svítí nám na cestu příkladem svého svatého a  přečistého života.

            Bratři a sestry, a co my – ctitelé a děti Panny Marie – co my na tuto její lásku k nám odpovíme? Jaký dárek dáme dnes Panně Marii k jejim jmeninám? Především buďme vždy Panně Marii věrní. Kdykoliv po­známe, že ve vlnobití našeho života, uprostřed vichřic a bouří, se zmítáme jako list ve  větru, upněme svůj prosebný zrak k Marii, k této zářící hvězdě, a v bouři neutoneme. Maria nám pomůže, Maria nás zachrání. Nikdo ne­zná líp naši lidskou tíž, Maria nás všechny ráda má. Jen maminka ví, o čem dítě sní, Maria nás všechny objímá.

            Moji milí, v životě na nás přicházejí všelijaká pokušení. Zvedne-li se vichr pokušení, narazíme-li na skaliska bídy a soužení, dívejme se k Panně Marii a vroucně ji vzývejme. Jsme-li zmítáni pokušením pýchy nebo žárlivosti, vzývejme Pannu Marii. Jestliže na nás dolehne hněv, lakota nebo tělesné pokušení, jež zmítá loďkou našeho života, hledejme útočiště a pomoc u přečisté Panny Marie. Pokud nás děsí ošklivost našich hříchů, skličují nás výčitky svědomí, jsme naplněni obavami ze dne posledního soudu a začínáme se topit v hlubinách zármutku a zoufalství – tehdy mějme na mysli přesvaté Jméno Panny Marie. Ve všech nebezpečích, bídě a úzkosti volejme k Marii, její Jméno mějme neustále na rtech a uchová­vejme je ve svém srdci.

            Přátelé Boží, když budeme naší nebeské Matce Marii vždy věrní, když ji budeme následovat, nikdy nebudeme tápat. Když budeme Marii vroucně vzývat, nebudeme zoufalí. Když Marii budeme mít neustále na očích, nikdy nezabloudíme. Když se jí budeme pevně držet, nikdy ne­klesneme do hlubin bahna hříchu. Bude-li nám Maria ochránkyní, nemu­síme se ničeho obávat. Bude-li nám Maria průvodkyní, nebudeme umdlé­vat, ale  s  její pomocí dosáhneme šťastně přístavu spásy. A pak s radostí budeme volat: Maria, Maria! Nad slunce jasnější, nad měsíc krásnější, nad perly vzácnější, Maria! Budiž pozdraveno tvé přesvaté Jméno, na nebi, na zemi, Maria! Ó, Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Amen.