Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

29. 9. 2023

V průvodu andělů

 

archandel_michael.png

 

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Často se vyskytuje otázka, a to i mezi věřícími křesťany, zda máme věřit či nevěřit v duchové bytosti – an­děly?

            Moji milí, jsou opravdu andělé anebo jsme si je vybájili? Když ote­vřeme dějiny spásy, hned na počátku lidstva se s nimi setkáváme. Po hří­chu vyhnal Bůh člověka a na východ od ráje Edenu postavil cheruby s vy­taseným ohnivým mečem, aby strážili cestu ke stromu života.

            Bratři a sestry, když starozákonní Tobiáš chtěl odměnit průvodce svého syna, ten se představil: „Pán mě poslal, abych tě uzdravil a od zlého ducha osvobodil také Sáru, manželku tvého syna. Neboť já jsem anděl Rafael, jeden ze sedmi, kteří stojíme před Pánem.“ Když se Tobiáš a ro­dina polekali, pravil anděl Rafael: „Pokoj vám, nebojte se! Neboť když jsem byl mezi vámi, byl jsem zde z vůle Boží!“

            Moji drazí, knězi Zachariášovi se při službě v jeruzalémském chrámě zjevil anděl a představil se: „Já jsem Gabriel, který stojím před Bohem. Poslal mě, abych ti řekl...“ Tentýž anděl Gabriel přišel zvěstovat Panně Marii narození Ježíšovo.

            Bratři a sestry, apoštol a evangelista sv. Jan, když byl ve svém stáří na ostrově Patmos, nám popisuje nebeské duchy v různých službách. Jme­novitě vzpomíná svatého Michaela. „Na nebesích povstal boj. Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi.“

            Moji milí, papež svatý Řehoř Veliký vysvětluje, že jméno anděl je název služby, a nikoliv přirozenosti. V nebeské vlasti nepotřebují pojme­nování. Anděly se nazývají pouze tehdy, když vykonávají poslání, službu ve jménu Boha. Podle této služby – praví papež Řehoř – se dělí na anděly a archanděly.

            Bratři a sestry, dějiny spásy v průvodu andělů nám to potvrzují. Andělé s mečem vyhánějí první lidi z ráje. Konají službu při výkonu trestu. Svatý Rafael, jak jsme řekli, vyléčil Tobiáše a osvobodil Sáru. Přicházel k lidem jako ošetřovatel, podával lék, a proto ho svatý Řehoř Veliký na­zývá „Boží lék“.

            Gabriel pro vznešené poselství se nazývá Boží síla, neboť hlásal příchod Syna Božího, který ponížeností přemůže draka – satana!

            Archanděl Michael je velitelem vojska nebeského. Jeho jméno zna­mená „Kdo je jako Bůh?

            Moji drazí, ve světle víry poznáváme, že andělé jsou stvoření jako my lidé. Nemají však tělo, jsou to čistí duchové, a proto jako takoví, bez­prostředně hledí na Boží Tvář. Protože jsou to však tvorové, byli podrobeni zkoušce, protože nebe si každý tvor musí zasloužit. Boj na nebi vypukl tehdy, když část andělů ve zkoušce neobstála. Podle názoru teologů jim zřejmě bylo zjeveno tajemství vtělení Syna Božího. Vzpurná část andělů v čele s nejkrásnějším andělem Světlonošem čili Luciferem odmítla vzdát úctu Synu Božímu, neboť vtělení považovali za ponižující. Tehdy vystou­pil věrný archanděl Michael a smetl Lucifera a jeho přívržence. Všichni padli do stavu, který byl opakem blaženosti.

            Bratři a sestry, svatý archanděl Michael proti nim vykřikl: „Kdo je jako Bůh?“ Ano, kdo? Ani na nebi, ani na zemi, a proto ani v podsvětí není nikoho, kdo by se vyrovnal svatosti Syna Božího. Právě pro svoje ponížení je tak veliký, že před ním každý ohne své koleno, ale především před ním skloní své srdce! Kdo to neučiní, nemůže mít s ním účast na věčné blaže­nosti.

            Moji milí, a tak mysleme často na přítomnost andělů vedle sebe a snažme se vytvořit s nimi větší intimitu, dokonalejší přátelství. Snažme se činit dobro jiným lidem, čiňme více skutků milosrdenství, aby pak tyto naše skutky přednášeli andělé před Tvář Nejvyššího. Andělé jsou zpro­středkovateli mezi Bohem a námi, a naopak!

            Bratři a sestry, víra ve svaté anděly je nepřímo vírou v Prozřetel­nost Boží. Kdybychom více věřili v přítomnost andělů, méně bychom se spoléhali na sebe, na svoje výpočty a svá opatření. Více bychom věřili Bohu, který nám poslal na pomoc své anděly. Kdybychom více věřili v tyto Boží průvodce, bylo by méně zločinů, méně nejistoty, ale bylo by více jistoty a pokoje ve  světě.

            Přátelé Boží, kéž si tedy dnes ze svátku svatých archandělů odne­seme do dalších dnů poznání, že víra v anděly je vírou v Boží lásku k nám. Vždyť nám sám Bůh zjevil, že oni jsou Boží lék, Boží síla a ujištění, že není nikdo tak veliký jako Bůh! Svatí archandělé Michaeli, Gabrieli a Ra­faeli, orodujte za nás! Amen.