Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. neděle v mezidobí (cykl C)

19. 6. 2016

Za koho mne pokládáte vy?

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Blíží se závěr školního roku, a každý žák či student ví, co je to zkušební otázka, kterou klade učitel. Prověřuje si tak, co víme, co jsme zvládli, co všechno jsme pochopili. Z toho pak vyplývá, že jsme hodnoceni a podle hodnocení nám pak svěří další poslání.

            Moji milí, a podobně i Pán Ježíš jako největší Učitel a Mistr polo­žil apoštolům „zkušební otázku“. Měli poznat, jak jsou na tom, co už vědí. Nejprve si měli uvědomit, jak Ježíše vidí a přijímá okolní svět. Proto se jich zeptal: „Za koho mne pokládají lidé?“ A druhá otázka byla adresována přímo apoštolům, abych tak řekl „na tělo“: „A za koho mne pokládáte vy?“ V těchto dvou polohách se ptejme také my dnes ve světě, ve kterém žijeme. Jak lidé vidí Pána Ježíše, za koho jej dnes pokládají, jak k němu přistupují. A stejnou otázku pak položme sami sobě – za koho pokládáš Pána Ježíše ty, já, každý z nás.

            Bratři a sestry, kým je Pán Ježíš pro moderního člověka? Dobře víme, že mnozí lidé v naší společnosti jsou k němu zcela lhostejní. Církev a Ježíš Kristus jsou pro ně už zbytečné anebo přímo nepohodlné záleži­tosti. Je však i dost lidí, kteří mají k církvi a Kristu vysloveně odpor a ne­návist. A často to i veřejně dávají najevo. Skutečně je dnes na světě dosti lidí, kteří jsou proti Kristu Pánu. Mů­žeme je plným právem nazvat antikristy. Jsou to lidé, kteří žijí v hrozné nenávisti a rouhání proti Ježíši Kristu.

            Moji drazí, už v Ježíšově době bylo ve Svaté zemi dost takových lidí, kteří Pána Ježíše nenáviděli a nakonec ho dostali až na kříž. A v dneš­ním prvním čtení jsme slyšeli proroctví Zachariášovo, které to říká zcela jasně: „Budou hledět na toho, kterého probodli.“ A tak jednoho dne zjistí vyvolený národ židovský skutečnou pravdu o Mesiáši Ježíši Kristu. Ale stejně tak jednoho dne zjistí o Kristu Pánu skutečnou pravdu všichni ti, kteří se mu rouhali a kteří ho nenáviděli. A tito lidé budou v šoku. S úžasem a hrůzou zjistí, že Ježíš je jediný a pravý Spasitel lidstva.

            Bratři a sestry, toto je pohled na lidi tohoto světa. Mezi nimi je řada těch, kteří sice považují Ježíše za génia, ale jeho učení o mravnosti jim nevyhovuje. To jsou moderní pragmatici. Pro ně je morální jenom to, z čeho mají užitek a to, co jim vyhovuje.

            Moji milí, a druhá otázka, kterou Pán Ježíš položil, se už týká bez­prostředně každého z nás: Za koho mne pokládáte vy? Každý z nás by si dnes měl na tuto otázku odpovědět. Asi bychom odpovídali větami, které známe z náboženství: Ježíš je Syn Boží, Ježíš je Spasitel, Vykupitel, Berá­nek Boží a tak podobně. Jistě že toto všechno je pravda, ale toto všechno je ještě málo. My, křesťané na počátku 3. tisíciletí, dobře víme a také jsme to jistě i zakusili, jak úžasný je Bohočlověk Ježíš Kristus ve svých vlastnos­tech milosrdenství, soucitu a odpouštějící lásky.

            Bratři a sestry, jeden katecheta položil ve škole starším dětem otázku, na kterou měly písemně odpovědět. Ta otázka zněla: Kdo je pro tebe Ježíš? Byly tam různé odpovědi. Některé z nich byly naprosto jasné, a svědčily o  tom, že děti mají s Pánem Ježíšem osobní zážitek, osobní zku­šenost. Byly tam odpovědi: Ježíš je můj největší přítel. On mne má rád, i když jsem slabý hříšník. K Pánu Ježíši vždycky mohu přijít.

            Moji drazí, a toto je velmi hluboké a pravdivé vyjádření toho, za koho my pokládáme Ježíše. Ježíš pro nás nemůže být jenom chladným pojmem biblického Mesiáše, na němž se splnila dávná proroctví. To by bylo velice málo. Pána Ježíše vnímejme jako toho, v němž hoří Nejsvětější Srdce láskou. Vnímejme Pána Ježíše jako otevřenou studnici blahodár­ného milosrdenství. Chceme vnímat jeho úžasnou lásku, která je tolik zra­ňována, ponižována a odmítána. Buďme vždy v pozici lidí, kteří o Kristu zbytečně nediskutují, ale kterým je líto, jak ho svět nepřijímá a odmítá. Snažme se upřímně prosit za odpuštění pro všechny ty, kteří nevědí, co činí, když Krista Pána urážejí a rouhají se mu.

            Přátelé Boží, když si tento vztah k Pánu Ježíši dobře uvědomíme, pak bychom měli často prosit: Dobrý Ježíši, buď Vykupitelem celému lid­skému pokolení, smiluj se nad lidstvem, které zabloudilo a pomoz nám všem vejít do tvého království! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.