Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. neděle v mezidobí (cykl B)

10. 10. 2021

Nebezpečí bohatství

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Jistě mi dáte za pravdu, že v poslední době jsme čím dál tím více zahlcováni nejrůznější reklamou. Všechny ty reklamy hrají na jednu citlivou strunu v lidském srdci – na touhu po bohatství, něco mít, za každou cenu zbohatnout. V lidském ži­votě se stále objevuje pofňukávání, že nám pořád něco chybí. Jednomu chybějí peníze, druhému auto, dalšímu místo, jiný nevystačí s výplatou do konce měsíce. Lidé si stále stěžují. Popohání nás neklid něco mít a vlast­nit. A právě tohoto neklidu nenaplněných tužeb zneužívají reklamy.

            Moji milí, proč říkám „zneužívají“? Protože reklamy falešně nabí­zejí něco, co člověka nemůže trvale uspokojit. Každý člověk cítí, že to po­řád není ono, prostě nám pořád něco chybí. Totéž cítil i ten bohatý mladý muž v dnešním evangeliu. Podtrhuji to slovíčko bohatý. On vlastně všechno měl, ale přitom cítil, že mu něco schází. Vnitřní neklid a nespo­kojenost ho přivádějí k Pánu Ježíši.

            Bratři a sestry, v tom dnešním úryvku evangelia je skryto tajemství života pozemského a života věčného. Člověk žasne nad Boží velikostí a přitom nad lidskou ubohostí. Hned to první, co nás zaujme, je, že se na něho Pán Ježíš podíval s láskou. Ano, Bůh hledí na každého člověka s láskou – ať je chudý nebo bohatý, ať je hříšný nebo spravedlivý. Bůh nás nekonečnou láskou miluje. Prožít tuto pravdu znamená získat sílu pro život – jsem předmětem Božího zájmu, jsem předmětem Boží lásky. A to je něco úžasného!

            Moji drazí, a nyní pojďme dál. Co je pro člověka nejnebezpečnější v životě? Kde je celý ten zádrhel? Všimněme si důležité věci: Ten mladý člověk měl bohatství, vedl spořádaný život, měl dobré vztahy k bližním. Vždyť přece Pánu Ježíšovi odpověděl: Toto všechno jsem zachovával! A přesto mu něco scházelo. Řekněme si hned jasně, o co jde. Byla v něm žízeň po  životě věčném. Nic na světě člověka nenaplní, jen láska Boží – jen život věčný, který nám Bůh dá. A to bude plně až v nebi.

            Bratři a sestry, a teď se dostáváme k bodu, který je klíčový. Pozná­váme, jaký je člověk ubožák. Jak byl Pán Ježíš mocný, jak byl všemo­houcí, jak pomohl mnoha lidem, tak zde nemůže udělat nic. Ježíš hovoří se smutným člověkem, kterého nemůže potěšit. Tolik lidí Pán Ježíš potěšil, tolika lidem pomohl. Když přišel jeden zlomený muž se zprávou, že už je pozdě, že jeho dvanáctiletá dcerka zemřela, i pro toho měl potěšení. Pro Krista Pána nikdy nebylo pozdě. Potěšil tolik zarmoucených, odpustil i cizoložné ženě, kterou už málem zabili. Dokázal potěšit dokonce i člověka, který visel na  kříži i v hodině jeho smrti. A je mnoho lidí i dnes, kteří mo­hou vydat svědectví, jak je Pán Ježíš potěšil.

            Moji milí, ale tady je člověk, kterého Pán Ježíš potěšit nedovedl. Ten mladý muž odešel od Ježíše zarmoucen. To je klíčová věc lidského života. Bohatství dokáže člověka svázat natolik, že přestane být svým pá­nem. Říká se, že komu Pán Bůh dá peníze, tomu zpravidla vezme rozum. A to je kořen všeho zla, všech problémů dnešní doby. Je to nebezpečí bohat­ství. A je to tak vážné, že Pán Ježíš dvakrát opakoval varování v dnešním evangeliu: „Děti, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohat­ství!“

            Bratři a sestry, a to je důvod, proč jsem na začátku hovořil o tom, jak nás zneužívají reklamy. Protože reklamy chtějí člověka zahltit vším možným, jen aby v něm zastínily pravý smysl všech nespokojeností, všech smutků a bolestí. Chtějí v nás zastínit touhu po Bohu. Běda člověku, běda křesťanovi, který už nemá čas na Boha, který musí pracovat i v neděli, který je tak přetažený, že nemůže vstát a jít na bohoslužby!

            Přátelé Boží, avšak v závěru všeho je ještě úžasný poznatek, který nás naplňuje velikou nadějí. Ten ukazuje, že Bůh miluje člověka až do krajnosti. Pán Ježíš totiž na adresu všech těch chudáků, všech těch nesvo­bodných, kteří jsou zotročení bohatstvím a majetkem, říká: Spása? U lidí je to nemožné, ale u Boha to možné je. Bůh se bude snažit pomoci úplně kaž­dému. A tak je jenom na nás, abychom vždycky dávali Boha ve svém životě na první místo, a pak od něho jednou přijmeme největší bohatství, které tento svět nemůže dát – totiž život věčný! Pochválen buď Pán Ježíš Kris­tus.