Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl A)

30. 4. 2023

Já jsem dveře k ovcím

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! V evangeliu jsme slyšeli vyprá­vět Pána Ježíše podobenství o dobrém pastýři. Také dnešní neděle bývá nazývána neděle Dobrého Pastýře. A pro každého z nás to je veliká příležitost, abychom se modlili o nová kněžská povolání, aby­chom se za­mysleli nad pastýřskou službou našich kněží a biskupů. Co mů­žeme oče­kávat od těch, kteří o nás pečují, a co vůbec Kristus Pán vyžaduje od těch, které pověřuje posvátnou kněžskou službou. Je velice dobré, když si čas od času srovnáme podle Božího slova, jak má takový dobrý pastýř vypa­dat.

            Moji milí, dobrý pastýř by měl na prvním místě být služebníkem pravdy a lásky. Jedno přísloví říká: Není na světě člověk ten, aby se zavdě­čil lidem všem. A kněz je přece jenom člověk. Již svatý apoštol Pavel na­psal ve svém listu Galatským tato slova: „Kdybych se chtěl líbit lidem, už bych nebyl služebníkem Kristovým.“

Bratři a sestry, jest­liže kněz všem lidem ve všem vyhovuje, jestliže vždycky udělá to, co po něm věřící chtějí, jestliže souhlasí se všemi jejich názory, jestliže ve své falešné laskavosti uhne i před pravdou, jen aby se všem zalíbil a neztratil svou oblibu – pak to není dobrý pastýř.

            Moji drazí, všimněme si dnešního působivého kázání apoštola Pe­tra, které jsme slyšeli v prvním čtení ze Skutků apoštolských. Svatý Petr byl velice odvážný, podnikl těžký útok na své posluchače. Vytknul jim jejich vinu a podíl na smrti Krista Pána: „Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě tohoto Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“ Ano, apoštol Petr nenechal nikoho na pokoji, a když čteme jeho listy, zjistíme, že jeho slova nikdy nebyla podbízivá.

            Bratři a sestry, to je první věc, kterou bychom si dnes měli uvědo­mit: Kristův kněz je zde proto, aby hlásal Krista, ať je to někomu vhod či ne­vhod, ať se to někomu líbí nebo nelíbí. A druhá věc, kterou bychom si dnes měli uvědomit: Kristův kněz je služebníkem lásky. Vzor této sloužící lásky a péče o svěřený lid Boží nachází kněz v Ježíši Kristu – Dobrém Pastýři. Asi bude dobré, abychom si nyní prohloubili vědomosti o pastýř­ské službě – o obrazu, který Kristus Pán zvolil.

            Moji milí, když slyšíme slova „stádo ovcí“ pod vedením dob­rého pastýře, pro mnohé to slovo „stádo“ zní nepříjemně. Vybavuje se nám představa nemyslícího davu, který se dá strhnout většinou. Společnost se často chová jako nemyslící stádo. Bezhlavě se řítí za falešnými proroky – širokou cestou třeba až do pekla. Jenomže Pán Ježíš chápe stádo úplně ji­nak, než ho chápeme my – takzvaně „moderní“ lidé.

            Bratři a sestry, jak tedy chápe stádo Kristus Pán? Už v podobenství o dveřích se ukazuje, že vztah pastýře a ovečky je nesmírně citlivý. Pán Ježíš neříká: „Já jsem průjezd“ nebo „Já jsem vrata“. Pán Ježíš říká: „Já jsem dveře k ovcím.“ Vnímáte ten rozdíl? Kristus Pán je dveře – úzké dveře, nikoliv široká vrata jak od stodoly! A do dveří se dá vstoupit pouze jednotlivě, po jednom. Do dveří se nemůže hrnout bezhlavá nemys­lící tlupa lidí. Právě proto, že do dveří vstupují ovečky po jednom, zná Dobrý Pastýř každou ovečku jménem. A každá ovečka zvlášť musí skrze Krista – Dobrého Pastýře projít.

            Moji drazí, je dobré si v tomto okamžiku připomenout histo­rické souvislosti, abychom pochopili tu úžasnou hloubku přirovnání Krista Pána k  Dobrému Pastýři. Pastýři v Izraeli hráli nesmírně důležitou úlohu. Vět­šina Palestiny byla tvořena kamenitou vysočinou, kde se zemědělství příliš nedařilo. Jedině pastevectví poskytovalo skromnou obživu. Jenomže všude byly nebezpečné srázy, divoká zvěř neustále ohrožovala bezbranné ovce, pastviny byly chudé, vody bylo málo. Povolání pastýřů proto vyža­dovalo mimořádnou odvahu, velikou osobní statečnost a obrovskou péči o svě­řené ovečky. A právě pro tyto vlastnosti býval král, kněz i prorok označo­ván čestným titulem „pastýř“. Očekávala se od nich stejná péče a statečnost ve službě svěřenému lidu.

            Bratři a sestry, biblické slovo „pastýř“ – to není jen takový prázdný pojem. To je neúnavná bdělost, trpělivost, láska, soucit a znalost každého tvorečka. Tím Dobrým Pastýřem, který vykazuje rysy Boží lásky a citlivé péče, je Pán Ježíš. My ostatní se pouze přibližujeme k tomuto vzoru, aby­chom z jeho povolání a pověření sami svědčili o stejné lásce, starostlivé péči a znalosti každé ovečky, která nám byla svěřena a na které Bohu tolik záleží.

            Přátelé Boží, prosme tedy o tyto vlastnosti pro své duchovní pastýře a modleme se, aby byl dostatek opravdu dobrých pastýřů. Pane Ježíši, Dobrý Pastýři, daruj nám kněze! Pane Ježíši, daruj nám dobré kněze! Pane Ježíši, daruj nám SVATÉ KNĚZE! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.