Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl B)

21. 4. 2024

Kristus – Dobrý pastýř

 

 

             Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnešní neděli se říká neděle Dobrého pastýře. Pán Ježíš se tak sám nazval: „Já jsem Dobrý pastýř...“ A my jsme tady shromážděni jako stádečko věrných, jsme tady semknuti kolem svého Dobrého pastýře, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Ale máme vlastně právo na ten titul „stádečko věrných“? Spíše je třeba, aby­chom Pána prosili za odpuštění všech našich bloudění. Prosme Pána za odpuštění i pro ty naše bratry a sestry, kteří hlas Krista – Dobrého pas­týře dosud neuslyšeli.

            Moji milí, dobrý pastýř dává život za své ovce. A když dnes proží­váme neděli Dobrého pas­týře, máme se především modlit za nová kněžská a řeholní povo­lání. Mně jakožto Kristovu knězi se dost těžko mluví sa­motnému o sobě, ale je mou svatou povinností, abych vám – svěřenému stádci – připomenul své kněž­ské poslání a také vám připomenul, abyste se za nová kněžská povolání modlili. Nabídnu vám dva takové obrázky, které vám připomenou závaž­nost kněžského poslání a povolání. Připomenou vám dobu, ve které žijeme, a jaká jsou její úskalí a nebezpečí.

            Bratři a sestry, první obrázek bude z knihy velké mystičky Kateřiny Emmerichové o kněžství, kterou přeložil Jaroslav Durych. Z je­jich mystic­kých vidění jsou v té knize uvedena místa, která se týkají po­sledních časů. Kateřina Emmerichová píše: „Viděla jsem chrám svatého Petra a ne­smírný dav lidí, kteří jej bourají. To jsou všichni ti, kteří odpadli od kato­lické církve a všelijaké sekty, které svatou katolickou církev Kris­tovu bo­řily. Bořily Kristovo mystické tělo zvenku i zevnitř. Dojde k roz­dělení církve katolické. Při temné zkáze spatřila jsem také podvodné pro­roky a lidi, kteří popírali spisy dvanácti apoštolů.“ Tolik z knihy Kateřiny Emme­richové.

            Moji drazí, a my se můžeme ptát: To opravdu všichni najednou bu­dou mluvit o bibli a budou učit jinak, než učili svatí apoštolé? To opravdu nebude zapotřebí žád­ných svátostí, protože každý si své záležitosti vyřídí s Pánem Ježíšem sám? Ano, takové je náboženské dění dnešního světa. Sami cítíme, že je to hrůza a děs. Takto je dnes velmi vážně jediná Kristova cír­kev ohrožena.

            Bratři a sestry, druhý obrázek bude myšlenka profesora Tomáše kardi­nála Špidlíka o kněžství. Tento velký český teolog říká, že bez kněž­ství nemůže fungovat dílo spásy, tak jak je Kristus Pán ustanovil a založil. Svátosti jsou předzvěstí nebe, jsou uměleckým dílem Boží ruky, a žádný člověk by ani nebyl schopen svátosti vymyslet. Tolik myšlenka kardinála Špidlíka.

            Moji milí, co k tomu můžeme ještě dodat? Myslím, že je to zcela zřejmé a jasné: Kněz je člověk, který představuje a vysluhuje Bo­žímu lidu svátosti, a samotné kněžství je svátost. Avšak kněz tuto svátost nemá sám pro sebe – na rozdíl od svatého křtu, který je určen pro toho, který byl po­křtěn. Svátost kněžství je určena pro službu Božímu lidu. Mějme na pa­měti, že bez kněze nemůžeme slavit tajemství církve. Duch svatý nedovo­luje slavit tajemství církve nikomu jinému, než knězi. A náš bývalý die­cézní biskup, ctihodný služebník Boží Mons. ThDr. Josef Hlouch blahé paměti vždycky říkával: „Více než knězem nikdo na světě nemůže být.“

            Bratři a sestry, vidíme tedy, jak Kristus – Dobrý pastýř pečuje o svou Církev skrze svátost kněžství. Jako Dobrý pastýř chrání svou katolic­kou Církev před vlky. Kdo jsou ti vlci? – To jsou všichni ti, kteří naši jednu, svatou, katolickou apoštolskou církev rozbíjejí a rozkládají všemi různými způsoby, bohužel i zevnitř. To jsou všichni ti, kteří chtějí ze svaté Kristovy církve udělat jen takové volné obecenství – bez svá­tostí, které udělují milost posvěcující. To jsou všichni ti, kteří by chtěli ze svaté Kris­tovy církve udělat jen takové povídání si s Pánem Ježíšem. Jenomže takové pouho­pouhé povídání je mělké a ke Kristovu odkazu naprosto neposlušné, a tudíž zcestné a bludné.

            Přátelé Boží, z toho všeho pro nás jasně vyplývá, jak moc se mu­síme modlit za kněžská povolání. Pane Ježíši, prosíme tě, dej nám dostatek kněží, skrze něž budeš vykonávat své poslání Dobrého pastýře. Pane, pro­síme tě, dej nám kněze! Pane, prosíme tě, dej nám dobré kněze!! Pane, prosíme tě, dej nám svaté kněze!!! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.