Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (cykl C)

22. 5. 2022

Nový Jeruzalém

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! V letošním roce čteme kaž­dou neděli velikonoční z knihy Zjevení svatého apoštola Jana – z tzv. Apokalypsy. A tak dnes naposledy budeme o této knize společně uvažovat. Dozvídáme se zde o novém stvoření. Nacházíme zde skutečně velice ra­dostnou zvěst o skvělé budoucnosti, že Bůh všechno tvoří NOVÉ. Nové nebe a nová země už nebudou mít žádnou spojitost se zlem a s hříchem. Lidstvo si konečně oddychne a s ním i celé Boží stvoření. Všechno bude pročištěno a prozářeno Boží láskou. Svatý apoštol Jan ve svém zjevení uviděl, jak od Boha sestupuje nový Jeruzalém, svaté město. Jedná se o další úžasnou vizi, kterou můžeme v dnešní době daleko hlouběji procítit a prožít.

            Moji milí, ukažme si nejprve, jaký je ten veliký kontrast mezi městy vybudovanými člověkem a mezi svatým městem – novým Jeruza­lémem. Dnešní doba se vyznačuje obzvláště velikými městy – jsou to sku­tečné megapole. A tato velkoměsta jsou dodnes pro mnoho lidí nesmírně přitažlivá. Lidé říkají: Tam to žije, tam je opravdový život! My musíme však dodat: ano, je tam život, ale hrozný! O těchto velkoměstech musíme bohužel říci, že je v nich stále více záporů než kladů. Jsou to monstra zla. Prototypem těchto měst je starozákonní Babylón, město pýchy a hříchu. Současná velkoměsta se vyznačují stále více stoupající zamořeností ovzduší, je zde nezdravé prostředí, v těchto velkoměstech se nachází živná půda pro nemoci, stresy a nervové kolapsy, je to semeniště neřestí. Je to místo, kde je veliká příležitost ke zločinnosti, k vulgárnosti, brutalitě a vandalismu.

            Bratři a sestry, taková jsou dnešní velkoměsta, takové jsou jejich zápory. To, co vymysleli a zbudovali lidé, stalo se místem obrovského pů­sobení zla. Jak se ukazuje, člověk bez Boha nedokáže udělat nic dobrého. Velice je pravdivé Ježíšovo slovo: „Beze mne nemůžete dělat NIC...“

            Moji drazí, potvrzuje nám to i skutečnost, která nám při pozorněj­ším čtení knihy Zjevení neunikne. Při tvoření nového nebe a nové země si uvědomujeme, že Bůh tak činí z toho, co už zde je. Činí to z díla svého vlastního stvoření, které je jeho zásahem obnoveno, očištěno a proměněno. Ale pokud jde o to svaté město – nový Jeruzalém, tak se hovoří o tom, že sestupuje shůry od Boha. To, co vybudovali lidé – města zla, která vytvo­řili – to přestane existovat. Mluví se o pádu a zničení Babylónu. Tady není co přetvářet a proměňovat. Tady musí všechno přijít nové, a to shůry od Boha. Nový Jeruzalém přichází k lidem tou samou cestou, kterou šel před tím Boží Syn. Totiž z nebe „dolů“. Opravdu, všechno to, co je dobré, při­chází shora – od Otce světel, od našeho nebeského Otce.

            Bratři a sestry, a další výpověď slova Božího je, že to nové, co při­chází, je pro nás nepředstavitelné. Jedná se totiž o docela novou skuteč­nost, která bude mít zcela jiné „rozměry“, zcela novou formu bytí. Svědčí o tom tvrzení svatého Jana, že v novém městě Jeruzalémě už není chrám. Ano, tam už není potřeba chrám, protože tím chrámem je sám Bůh a vše­vládný Beránek.

            Moji milí, můžeme jen v náznacích vytušit, že je tady nějaké úžasné propojení všech bytostí v Lásce. Bůh je světlem všeho, Bůh pro­niká světlem své lásky a přítomnosti celé stvoření, každou lidskou bytost. Těžko, velmi těžko představitelné pro nás, tak pozemsky omezené lidi! A nakonec vlastně je to překvapení, tajemství budoucí radosti nebe, tajemství budoucího blaženého štěstí. Takže můžeme jen tušit a hlavně toužit po tom stavu, kdy budeme prožívat pocit naprosté jistoty, domova, pokoje, tepla a lásky. Tehdy budeme pronikat tajemství, tehdy se bude prohlubovat naše poznání a  prožívání.

            Přátelé Boží, všechno, co nám zjevuje slovo Boží o budoucnosti připravené Bohem pro lidstvo, je nakonec jen v matných obrazech. A všechny události dějin jsou skryty do apokalyptických symbolů. A tak k nim také musíme přistupovat. Jedno je však naprosto jasné a jisté: Všechno, co jest, je dílo Boží. Ano, jedině Bůh je ten, který tvoří, a který tvoří všechno NOVÉ. A proto stále Boha chvalme a prozpěvujme mu slávu. Neboť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce! Amen.