Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křest a první svaté přijímání dětí školního věku ve Frymburku

18. 6. 2017

Nosit ve svém srdíčku Ježíše Krista

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží, a zvláště vy, milé děti! Dnešní neděli slavíme Boží Tělo – slavnost Těla a Krve Páně – a prožíváme v tom našem frymburském kostelíčku veli­kou radost a vpravdě mimořádnou a výjimečnou událost. Toto je den, který učinil Pán – jásejme a radujme se z něho! Dnešní sváteční den patří především našim dětem z náboženství, které tu jsou mezi námi se svými nejbližšími. Jsou svátečně nastrojené, v ru­kou drží svíci a jejich duše jsou čisté jak studánky a jasné jak napadlý sníh. Dnes první slovo bude patřit jim. Vám dospělým jen malé slovíčko nako­nec.

Moji milí, těchto jedenáct našich dětí očekává největší událost ve svém dosavadním životě. Čtyři z nich – Bára, Emička, Mareček a Tinka – přijmou svátost křtu a první svaté přijímání. Zbývajících sedm dětí – Adinka, Maruška, Adámek, Agátka, Evelínka, Jakub a Ruadhán – bylo již pokřtěno dříve, a dnes při­stoupí k prvnímu svatému přijímání. A my všichni máme velikou radost, že tyto děti chtějí jít za Pánem Ježíšem. Máme velkou radost, že chtějí Pána Je­žíše poznávat, mít ho rádi a žít s ním jako křesťané po celý život.

            Bratři a sestry, co to vlastně znamená, když někdo chce žít jako křesťan? Můžeme si to shrnout do čtyř bodů: Předně – žít jako křes­ťan znamená žít svůj život s Pánem Ježíšem. Stále lépe Ježíše poznávat na  stránkách Písma svatého, při vyučování náboženství a především při ne­dělní mši svaté. Naučit se žít všechny situace svého života s otázkou: Jak by ses, Pane Ježíši, teď zachoval ty? Co mám říct a co mám udělat já?

            Moji drazí, žít jako křesťan dále znamená milovat bližního. Milovat ne pouze citem, slovem, ale především ochotnou a pomocnou rukou – tam kde je toho třeba a na co stačím. Žít jako křesťan znamená dále žít v pevné naději a beze strachu. Žít ve víře v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Žít ve víře v život věčný v dokonalé radosti.

            Bratři a sestry, a konečně žít jako křesťan znamená žít ve společen­ství. Nikdo nemůže žít své křesťanství sám. Vždycky a všude najdete lidi, kteří vás svou pevnou vírou podepřou. Všude najdete v neděli kostel, kde se slaví mše svatá – toto eucharistické společenství, kde se můžete setkat s Pánem Ježíšem ve svátosti lásky.

            Milé děti, a právě dnes se poprvé takto s Pánem Ježíšem setkáte. Ve vašem životě nastane opravdu veliká a úžasná chvíle. Přistoupíte ke stolu Páně a přijmete poprvé do svého srdce Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista. Je to velice slavnostní událost, ale je to také veliké poslání. Máte nosit ve svém srdíčku Ježíše Krista. Kdyby vaše srdce bylo špi­navé, Pán Ježíš tam nebude. Proto se snažte žít tak, aby vaše srdce bylo vždy čisté – a když se vám zašpiní, co nejdříve si ho očistěte ve svátosti smíření.

A také, milé děti, máte pro Pána Ježíše získávat své kamarády a spolužáky. Víme, že ve škole je málo dětí, které chodí do nábožen­ství. Pomáhejte získávat i další děti, aby se také učily o Kristu Pánu, aby ho také měly rády a aby také dělaly mnoho dobrých skutků. A potom se v nebi u Pána Ježíše jistě všichni sejdeme.

            A nyní malé slovíčko rodičům: Vám bych chtěl připomenout, že jste dostali od Pána Boha veliký dar a velikou odpovědnost – dostali jste děti. Mohou z nich vyrůst lidé Bohu milí, naší vlasti prospěšní a vám vděční. Ale mohly by se také v životě zkazit. Hodně se za ně modlete, pra­videlně jim žehnejte a hlavně jim dávejte vzorným křesťanským životem dobrý příklad.

            A vám ostatním, drazí bratři a sestry – tak jako se na jaře vracejí vlaštovičky, tak se vám teď vracejí vzpomínky. Také jste byli u prvního svatého přijímání. Jak je to dlouho? Předloni, před dvaceti lety, před pade­sáti lety? Jsou to vzpomínky jistě krásné. Mnoho vašich plánů život utrhal, ale jedno vám ponechal: svatou víru. Važte si víry a proste nebeského Otce – když už to první svaté přijímání máme dávno za sebou – abychom jed­nou to poslední svaté přijímání zde na světě, ten pokrm na cestu, prožili zbožně, a  pak spatřili tváří v tvář Pána Ježíše, který na nás čeká v nebe­sích! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.