Jdi na obsah Jdi na menu
 


Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

26. 7. 2023

Omilostněná

          Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme památku sv. Jáchyma a sv. Anny, rodičů Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Ma­rie. Jména Jáchym a Anna byste ve Svatých Písmech hledali marně. Po­cházejí totiž z apokryfního Protoevangelia sv. Jakuba, které někdo napsal až kolem r. 150 po Kristu, avšak svatá Církev tento apokryf neuznala za původní apoštolský spis. Avšak pro svou starobylost zanechalo stopy v lidové zbožnosti a v liturgii, která z tohoto apokryfu čerpala. Toto Protoev­angelium praví, že Anna byla až do svého stáří neplodná, ale po dlouhých a vroucích modlitbách a obětech jim Bůh požehnal děvčátkem, kterému dali jméno Mirjam, čili Maria.

            Moji milí, velký církevní otec sv. Jan Damašský, když hovoří o rodičích Nejblahoslavenější Panny, představuje nám je těmito slovy: „Po jejich ovoci je poznáte!“ A skutečně, svatí manželé – Jáchym a Anna – darovali celému světu nejvzácnější ovoce – přesvatou Pannu. Byla to je­jich dcera Maria, která byla beze hříchu počatá, beze hříchu zrozená, ne­boť od věčnosti byla určená stát se Matkou Spasitele světa.

            Bratři a sestry, matka Panny Marie svatá Anna pocházela z poko­lení Levi, její manžel Jáchym byl z rodu Davidova a pokolení Judova. Manželé žili bohabojně, zachovávali příkazy Páně. Tížila je jediná bolest – neměli totiž děti. U Židů se to považovalo za trest Boží. Modlili se proto a vroucně prosili Hospodina, aby jejich manželství bylo plodné.

            Moji drazí, uvažme, jaké to musely být modlitby, jaká důvěra, když dokázaly vyprosit plod – Marii, plod vyvolený Bohem! Anna a Jáchym byli už pokročilejšího věku, když se jim narodila dcera, které dali jméno Maria. Bylo to dítě, které převyšovalo anděly. Věděli o tom? — Nikdo nemá tak vyvinutou intuici, jako matka. A  co říci o matce, která k přiro­zené intuici přidá modlitbu a k modlitbě vroucí víru?

            Bratři a sestry, matka Anna byla žena víry. Už její hebrejské jméno – Channáh – znamená v překladu „milost“, přesněji řečeno „omilost­něná“. Anna snad nejen tušila, ale i věřila a věděla, že světu dala dítě – dceru, která byla už jitřenkou vykoupení. Považovala proto za samozřejmé připravovat malou Marii na velký úkol Boží. Nejblahoslavenější Panna dobře znala Svatá Písma i proroky.

            Moji milí, podle Jakubova Protoevangelia ji matka Anna již ve třech letech zavedla do chrámu jeruzalémského, aby se tam připravila na úkol nejvznešenější – stát se chrámem Syna Nejvyššího! Svatá Panna proto dokonale znala přípravu dějin spásy. Zdali o tom nesvědčí Zvěsto­vání? Zda její nádherný chvalozpěv Magnificat nesvědčí o znalosti Sva­tých Písem a  proroků?

            Bratři a sestry, a co my – co se z toho máme učit my? Podívejte, rodiče Panny Marie Jáchym a Anna jsou velkým vzorem pro všechny ro­diče, a to ve dvou směrech: dokázali prosit Boha o svaté děti, a dokázali se svého nejmilejšího dítěte zříci, když je Bůh volá k posvátné službě. A v tom druhém případě bychom měli být natolik velkodušnými, že svým dě­tem sami připravujeme půdu pro veliké Boží úkoly.

            Moji drazí, svatý Don Bosco to velmi dobře pochopil a proto řekl: „V rodině, kde dítě obětují pro království Boží, vyplní uprázdněné místo sám Ježíš Kristus.“ Svatá matka Anna – Omilostněná – to též velmi dobře věděla. Tím, že obětovala jedinou dceru Marii Pánu Bohu, přivedla Ježíše Krista do rodiny mnohem větší – do rodiny celého lidského pokolení! Po­žehnaná matko Anno, požehnaný otče Jáchyme, orodujte za všechny ro­diče, aby měli více pochopení pro příchod Krista Pána do vlastních rodin.

            Přátelé Boží, kéž jsou všichni rodiče dobrými a odpovědnými vycho­vateli svých dětí. Kéž si vezmou vzor ze svaté Anny a svatého Já­chyma a kéž prosí nebeského Otce, aby jim dal vychovat děti tak, aby je­jich děti byly podobné Panně Marii, aby byly miláčky Božími, a jednou tím nejkrásnějším démantem v koruně věčné slávy. Svatý Jáchyme a svatá Anno, orodujte za nás! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.