Jdi na obsah Jdi na menu
 


Památka sv. Jana Eudese, kněze

19. 8. 2023

S božským dítkem, Máti…

 

svaty_jan_eudes.png

 

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme památku jed­noho méně známého, avšak velmi významného světce – svatého Jana Eu­dese, kněze, zakladatele řádu a mimo jiné mého křestního patrona. Kdo to byl Jan Eudes? Narodil se 14. listopadu 1601 ve vesnici Ri nedaleko Argentanu v Normandii. Roku 1623 vstoupil v Paříži do kongregace orato­riánů. Dva roky poté byl vysvěcen na kněze a začal působit jako misionář venkovského lidu.

            Dobře poznal, že bez kvalitně připravených kněží nelze uskutečnit náboženskou obnovu. Proto opouští kongregaci oratoriánů a roku 1643 zakládá mužskou Kongregaci Ježíše a Marie – lidově nazýva­nou po svém zakladateli „eudisté“ – jejíž členové se věnovali především vedení kněžských seminářů a lidovým misiím. Tato kongregace v českých zemích nepůsobí.

            Kromě toho založil také ženskou Kongregaci sester Panny Marie Milosrdné Dobrého Pastýře – dnes známou pod kratším názvem Sestry Dobrého Pastýře – jejíž členky se věnovaly především zbloudilým a padlým dívkám a ženám, které toužily změnit svůj dosa­vadní život v morální špíně a bahnu. V současnosti u nás tato ženská kon­gregace působí v Ostravě, kde úzce spolupracuje s katolickou charitou a s vězeňskou službou.

            Svatý Jan Eudes byl také plodným náboženským spi­sovatelem a především horlivým šiřitelem úcty k Božskému Srdci Páně a k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zemřel 19. srpna 1680 v Caën. Papež Pius XI. ho prohlásil v roce 1925 za svatého.

            Svatý Jan Eudes byl opravdu velký světec. Ve svých či­nech pro Boží království byl veliký, avšak ve vlastních očích si připadal naprosto nepatrný. Miloval pokoru tak silně, že nikdy nepřijal žádný titul. O tom, jak byl pokorný, svědčí jeho podpis. Nepodepisoval se vlastním jménem, ale kratičkým slůvkem „rien“, což česky znamená „NIC“. Když už byl nucen se podepsat na úřední listinu, podepisoval se jednoduše „kněz Jan z Kongregace Ježíše a Marie“. Svým spolubratřím často říká­val: „Ukažte mi člověka opravdu pokorného, a říkám vám, že je svatý! Pokud je velmi pokorný, je to veliký světec!“

            Největší význam svatého Jana Eudese spočívá v tom, že je prvním průkopníkem úcty k Božskému Srdci Páně spolu s úctou k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tato dvě přečistá srdce, která kdysi bila pro nás na zemi, která pro nás snášela úzkosti a všechnu lidskou bo­lest, představovala pro svatého Jana přímo mystické vytržení. Neměl větší touhu, než aby tato dvě přečistá a přesvatá srdce poznal celý svět a aby se tento svět k Srdci Ježíšovu a k Srdci Mariinu vroucně přivinul. A svatý Jan neznal únavu ani jakoukoliv překážku, když šlo o to, jak získat co nej­více nesmrtelných duší pro úctu těchto dvou milujících a HOŘÍCÍCH SRDCÍ!

            Životním heslem svatého Jana Eudese bylo „sloužit Kristu a jeho Církvi.“ Cestu k jeho uskutečnění viděl skrze úctu k Panně Marii. Mnozí se mu posmívali, mnozí si z něho utahovali, že je příliš pře­citlivělý, jiní mu zase vyčítali, že mariánská úcta je na úkor klanění se Kristu Pánu.

            Svatý Jan Eudes šířil – i přes překážky a výsměch – úctu k Božskému Srdci Páně a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie stále dál. Každý svůj list zakončil touto prosbou: Nos cum prole pia, benedicat virgo Maria!S božským dítkem, Máti, rač nám požehnání dáti! Tam, kde Nejblahoslavenější Panna a Matka Boží Maria žehná se svým Synem, tam nemůže být žádný blud a žádné protivenství.

            A tak pojďme po vzoru svatého Jana Eudese k Srdci Ježíšovu, pojďme k Srdci Panny Marie, a na­lezneme plnost milosti. Ježíš a Maria představují pokladnici všech milostí. Tam se můžeme opravdu obohatit a vyrůst ke svatosti, tak jak praví Pán Ježíš: Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

            Přátelé Boží, zasvěťme celý svůj život Božskému Srdci Páně a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Kéž naše srdce HOŘÍ LÁSKOU k těmto dvěma přečistým srdcím! Zasvětíme-li svůj život Kristu a Marii, oni na nás nezapomenou, a v hodině naší smrti nás jistě uvedou do věčného života. Svatý Jene Eudesi, oroduj za nás! Amen.