Jdi na obsah Jdi na menu
 


Památka svatých andělů strážných

2. 10. 2023

Přítel, pomocník a osobní strážce

 

andel_strazny.png

 

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme svátek svatých andělů strážných. Úcta k andělům strážným vyplývá z obecné nauky Církve opírající se o mnohé biblické texty, že každý věřící má svého an­děla strážného. Ve svatých Písmech se mnohokrát hovoří o andělech. Slovo „anděl“ pochází z řeckého „angelos“, což přeloženo znamená posel, vyslanec. Andělé jsou tedy Božími posly, Božími vyslanci. Z dnešního úryvku evangelia víme, že andělé jsou posláni Bohem, aby chránili jed­notlivé lidi, ba i celé národy. A mnozí z církevních Otců jsou toho názoru, že svého anděla strážného má každý člověk, tedy i nevěřící, podobně i jed­notlivé národy, obce a  společenství. Úcta, kterou křesťané prokazovali andělům, je starší než úcta ke svatým. Svátek archandělů Michaela, Gabri­ela a Rafaela, který slavíme 29. září, byl původně společným svátkem všech andělů. Samostatná liturgická oslava andělů strážných začíná od 15. století.

            Moji milí, jak již bylo řečeno, úcta ke svatým andělům se opírá o četné biblické texty Starého i Nového zákona. Tak již v knize Exodus praví Hospodin Mojžíšovi: „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na  cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas.“ Víme, že anděl strážný doprovází proroka Eliáše a vzkazuje Boží poselství. Také kniha Jób dosvědčuje, že přímluva andělů u Boha má velikou moc. V  knize Tobiáš doprovází archanděl Rafael Tobiáše k jeho nevěstě a  uzdravuje ji i jeho otce.

Bratři a sestry, a co v textech Nového zákona? Kromě dnešního úryvku evangelia, který jsme vyslechli, tlumočí archan­děl Gabriel Boží záměry Zachariášovi, Panně Marii a svatému Josefu. An­dělé nad Betlémem zvěstují pastýřům narození Krista. Anděl Páně posi­luje Krista Pána v  Getsemanské zahradě, když se pro nás krví potil. An­děl odvaluje kámen z  Kristova hrobu a mluví se ženami. Skutkové apoš­tolští rovněž přinášejí četná svědectví o andělech. Víme, že anděl radí Fi­lipovi, kam se má vydat. Anděl Páně vyvádí apoštola Petra z vězení: „Na­jednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strčil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: Rychle vstaň! Tu spadly Petrovi řetězy z rukou.“ A v poslední knize svatých Písem – Janově Apokalypse – je popisována úloha andělů snad nejkrásněji: „Přišel anděl a postavil se k oltáři; v ruce měl zlatou kadidelnici a bylo mu dáno mnoho kadidla, aby je položil s modlitbami všech věřících na zlatý oltář před  trůnem. Z kadidelnice v an­dělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř z modliteb věřících.“

            Moji drazí, a to jsme zdaleka nevyčerpali všechna místa svatých Písem, kde se o těchto úžasných poslech Božích hovoří. Položme si však nyní otázku: Můžeme i my v dnešní době potřebovat pomoc andělů stráž­ných? Jak nám může anděl strážný pomáhat? Strážní andělé jsou velmi krásná Boží stvoření, je­jichž úkolem je chválit Boha, sloužit mu a také pečovat o každého z nás. Jsou jedním z  mnoha obrovských darů, které od dobrého Boha dostáváme proto, abychom se s ním mohli po smrti navždy radovat.

            Bratři a sestry, anděl strážný je náš stálý přítel. Dobrý přítel, který je nám zároveň velkým vzorem – miluje totiž Boha, a proto poslušně a svědomitě plní to, co dostal za úkol: starat se o nás a pomáhat nám. An­děl strážný je tedy i náš velký pomocník. A důležité je, že my nejsme pro an­děla strážného jen nějaký „objekt ochrany“, jako třeba když bodyguard chrání filmovou hvězdu nebo státníka, kterého navíc vůbec nemusí mít v lásce – hlavně když za to dostane dobře zaplaceno. Náš drahý anděl strážný je náš osobní strážce, náš věrný „bodyguard“, který nás velice miluje, ví o našich starostech, denně se za nás bije s andělem Zla, donekonečna nás vytahuje z  nebezpečí, kam se často lehkovážně řítíme.

            Moji milí, a toto všechno dělá anděl strážný z lásky k Bohu a z lásky k nám. Vidí totiž, jak moc našeho Pána bolí, když hřešíme, jak las­kavého Boha trápí, když nás ztrácí. Vidí také, jak nám je smutno bez Bo­žího přátelství, které ztrácíme těžkým hříchem. A tak dělá anděl strážný všechno, co může, abychom šli jen a jen po cestě k Bohu.

            Bratři a sestry, vidíme tedy, že i v dnešní době pomoc andělů stráž­ných potřebujeme. Jak nám vlastně anděl strážný konkrétně pomáhá? Pře­devším nás doprovází celým naším životem. Když na nás doléhají poku­šení, bojuje proti nim spolu s námi. Všechny naše životní kroky směřuje správným směrem, tedy směrem k Bohu. Je naším stálým přímluvcem u Božího trůnu. Často nám dává vnuknutí, jak se máme v dané chvíli za­cho­vat. Když se dostaneme do konfliktu s druhými, anděl strážný nám po­máhá a je s námi. Důležité je, že spolupracuje s anděly našich přátel i pro­tivníků – tuto vlastnost strážných andělů nám dosvědčuje svatý Padre Pio. Náš anděl strážný nás upomíná na důležité věci a může nám vnuknout dobré nápady. Může v nás v pravý čas probudit povolání a nasměrovat naše kroky buď ke svátosti manželství nebo ke svátosti kněžství.

            Přátelé Boží, a tak vidíme, že andělé strážní jsou opravdu našimi velkými pomocníky, stálými a dobrými přáteli, a věrnými osobními strážci. Zkusme tedy i my lépe poznat svého anděla strážného, zkusme ho více prosit o radu v těžkých chvílích, dejme se jím vést a radujme se z toho, že na  boj o osobní svatost tady nejsme sami. Buďme našemu Pánu vděční, že nám posílá své svaté anděly, a s radostí vyznejme: A v tom svatém ob­cování, ať setrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně! Amen.