Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ (cykl C)

24. 6. 2022

Úcta k Božskému Srdci Páně

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme slavnost Bož­ského Srdce Páně. Podobně jako nejkrásnější měsíc v roce – měsíc máj je měsícem Panny Marie, měsícem májových pobožností, je celý měsíc čer­ven měsícem zasvěceným Božskému Srdci Páně.

            Moji milí, když se nad sebou zamyslíme, měli bychom si uvědomit, že jsme lidé slabí a hříšní. Milosrdenství Boží nám hříchy odpouští ve svátosti pokání. Spravedlnost i láska k Bohu vyžadují, abychom odprošo­vali a usmiřovali Boha za své hříchy. A právě jednou z forem tohoto smíru je úcta k Božskému Srdci Páně.

            Bratři a sestry, jistě jste někde v kostele nebo v bytě některého křes­ťana viděli sochu či obraz Krista, jak nám ukazuje na své Srdce rozzářené láskou k nám. V každé řeči je srdce symbolem lásky. Při uctívání Nejsvě­tějšího Srdce Ježíšova neuctíváme pouze samotné Srdce Ježíšovo, ale sou­časně i celou nekonečnou lásku Boží k nám – ubohým a slabým lidem.

            Moji drazí, když se Pán Ježíš zjevoval svaté Markétě Marii Alacoc­que, naléhavě žádal od křesťanů úctu ke svému Srdci a obdařil ji krásnými přísliby. Měli bychom se velmi často, ale především každý první pátek v měsíci obracet v modlitbě k Božskému Srdci Páně. Tento den si zvolil sám Kristus Pán. Ten, kdo se rozhodne v tento den pravidelně přistupovat ke svaté zpovědi a ke stolu Páně, a tím usmiřovat své hříchy i hříchy dru­hých lidí, může si být jistý svou spásou.

            Bratři a sestry, na Nejsvětějším Srdci Ježíšově se každý z nás tím nejjistějším možným způsobem naučí připodobnit své srdce Srdci Ježí­šovu. A právě sv. Markétě Marii Alacocque zjevil Kristus Pán veliké pří­sliby pro ctitele Božského Srdce: Ctitelům mého Srdce dám všechny po­třebné milosti a požehnám jejich činnosti. — Potěším je ve všech jejich obtížích. — Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství. — Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími. — Uchráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat. — Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu. — Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj pokoj a spojím rozdvojené. — Uchráním rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí v jakémkoli soužení. — Společ­nosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužily. — Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější svátosti. — Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší. — Dám milost vytrvání těm, kteří po devět prvních pátků měsíce přistoupí ke stolu Páně, pokud ji ovšem sami svou vůlí neodmítnou.

            Moji milí, vpravdě veliké věci slíbil náš Pán těm, kteří uctívají jeho Přesvaté Srdce! Kristus Pán se za naše spasení obětoval a ještě na kříži mu bylo probodeno Srdce. Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Nyní Pán ukazuje na toto své probodené Srdce, které bylo součástí toho velikého daru – daru života. Je to Srdce, které touží být uctí­váno, které nás všechny chce obejmout a doslova do sebe pohltit. Je to Srdce, které nás všechny chce dokonale milovat a chránit.

            Bratři a sestry, Nejsvětější Srdce Ježíšovo se však nikomu z nás nevnucuje. Je nám nabídnuto. Ježíš nás nechce přemlouvat k lásce a k při­jetí jeho daru. On touží po našem svobodném rozhodnutí. Chceme-li ho milovat, zahrne nás svou milostí a dostaneme dar lásky. Dar sebeobětování pro bližního a pro pravdu. Naplní nás touhou po čistotě a po cestě, která vede do středu jeho Nejsvětějšího Srdce.  

            Přátelé Boží, rozumíme tomu dobře? A tak padněme v úctě na ko­lena před Ježíšovým Nejsvětějším Srdcem a z hloubi srdce k Němu vo­lejme: Ježíši tichý, Srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce svého! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.