Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - Nový rok

1. 1. 2023

Pod ochranou Panny Marie

            Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! Vstoupili jsme do nového roku 2023. A můžeme se ptát: Jaký bude? Co nám asi přinese? — To sice nevíme, ale jedno je jisté. Jak jinak bychom my, křesťané, mohli začínat nový rok, který nám Bůh svěřil, než pod ochranou a s přímluvou naší nebeské Matky Panny Marie. Právě jí, blahoslavené Panně, svěřil Bůh počátek díla vykoupení, skrze Pannu Marii se narodil Spasitel Kristus Pán. Ona se tak stala duchovní Matkou všech dětí Božích, to jest celého tajem­ného Kristova těla – svaté Církve.

            Moji milí, máme-li dnes před sebou celý nový rok, držíme-li v ru­kou své jistoty i nejistoty, máme-li velikou naději do budoucna, pak ji na­plňujme s mocnou přímluvou a pod ochranným mateřským pláštěm Panny Marie. Víme, že byla počata bez po­skvrny prvotního hříchu, že byla dokonce uchráněna i všech hříchů osob­ních. Ale víte co? Zkusme se nyní zeptat opačně: Mohla Panna Maria zhřešit?

            Bratři a sestry, odpověď je celkem snadná: Jistěže mohla zhřešit. Vždyť ona je člověk jako každý jiný, i Maria přece měla svobodnou vůli jako každý jiný člověk. Blahoslavená Panna se klidně mohla provinit proti mravnímu zá­konu, ale  důležité je, že ona to neudělala. A proč to neudělala? Protože dostala dar milosti, dostatek síly, aby mohla žít čistě.

            Moji drazí, Panna Maria je no­vou Evou. Stará Eva byla také v Boží milosti, vždyť na počátku nebylo hříchu. Ale stará Eva podlehla ďábelskému pokušení. Panna Maria byla taktéž v plnosti milosti Boží. Ale nikdy tohoto daru nezneužila, nikdy se tam neobjevil ani stín pýchy. A musíme si zde silně podtrhnout jednu skutečnost: Blahoslavená Panna nebyla hotová, ona rostla ve víře, ona rostla v kráse ctností. Dostala od Boha dar milosti jako semínko. A Panna Maria během svého života toto semínko rozvinula v nádherný strom a přinesla ovoce nejvzácnější – Božího Syna.

            Bratři a sestry, Bůh nás nepřetržitě zahr­nuje množstvím milostí. Ale to jsou pouhá semínka. A je na nás, a jedině na nás, zda dokážeme s touto milostí Boží spolupracovat, zda dokážeme využít toho obrovského Božího daru, abychom svůj život naplnili dobrem. Jisté je, že oproti Panně Marii máme, abych tak řekl, jednu nevý­hodu. Blahoslavená Panna v sobě neměla zlou žádostivost, která je důsled­kem prvotního hříchu. Tento bolestný nedostatek nás strhuje ke zlému. Ale dobrý Bůh nám i tak dává pro vykoupení Ježíše Krista obrovskou sílu mi­losti. A je opravdu jen na nás, abychom tuto milost co nejlépe využili.

            Moji milí, Bůh žehná našemu životu. To znamená, že On pro­vází celé naše dílo, aby se vždy podařilo a vždy vyšlo dobré. Boží požeh­nání jde dokonce tak daleko, že Bůh obrací v našem životě i to zlé v dobré. Toto všechno bychom si měli uvědomit právě dnes, na počátku nového roku, když prosíme o požehnání a ochranu do všech dnů budoucích. A Matka Boží Panna Maria nám vyprošuje sílu, požehnání a všechny milosti, aby se náš život naplnil tím nejkrásnějším dobrem.

            Bratři a sestry, toto vám všem dnes přeji. Věřte, že Bůh bude za vámi stát po celý rok a na každém kroku, a všechno to, co budete dělat, bude obracet k dobrému. Podmínkou však je, abychom byli Bohu věrní, aby­chom mu svůj život dokázali svěřit, a abychom se vždy spoléhali na moc­nou přímluvu a ochranu Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie.

            Přátelé Boží, snažme se tedy po celý rok, aby naše smýšlení, mluvení a jednání svědčilo vždy a všude o tom, že jsme Božími dětmi. Snažme se, aby to bylo vý­mluvným svědectvím naší křesťanské víry. Buďme ujištěni, že Panna Ma­ria na nás se svou přímluvou nezapomene. A denně prosme a volejme: S božským Dítkem, Máti, rač nám požehnání dáti! Ó, Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Amen.

 

budiz_vdecne_velebena.png