Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (cykl A)

21. 5. 2023

Já jsem s vámi až do konce

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme slavnost Nane­bevstoupení Páně. V evangeliu jsme slyšeli, jak se Ježíš loučil se svými učedníky, a potom vstoupil v slávu nebeskou. A my z vlastní zkušenosti dobře víme, jaké to je, když se s někým loučíme. Zvláště tehdy, když se s někým loučíme navždycky. Dobře víme, že v našem loučení je zármutek, bolest a slzy.

            Moji milí, avšak slyšeli jsme o opačné reakci apoštolů při odchodu Krista Pána. Oni odcházeli z místa Pánova vstupu do nebe s velikou ra­dostí. A my se právem můžeme ptát: Co bylo příčinou této jejich radosti?

            Bratři a sestry, je zde několik důvodů k radosti. Ten první je Ježí­šovo ujištění: „Odcházím, ale opět se k vám vrátím.“ Druhý důvod k rado­sti je ujištění, že Pán Ježíš je s námi až do konce věků. Je s námi přítomen svou božskou mocí, svou zvláštní tajemnou přítomností ve svatých svá­tostech. Kristus Pán provází každý lidský život. A nakonec je s námi spo­jen ve Svatém Duchu. Každý křesťan je vyzbrojen silou Ducha svatého.

            Moji drazí, apoštolé to dobře pochopili a tuto skutečnost také na­plno prožívali. Jen si vzpomeňme na slova svatého apoštola Pavla, která pronesl na Areopágu v Athénách: „V Bohu se pohybujeme, žijeme a JSME!“ Můžeme říci, že každý lidský život je Bohem nesen. Pán Ježíš je s námi skutečně stále přítomen, takže se nemáme čeho bát. Když kráčím s ním, nemusím se bát.

            Bratři a sestry, s Ježíšovým odchodem je spojeno ještě jedno pou­čení – velmi závažné poučení, které je živé právě v dnešní době. Učedníci chtěli vědět, kdy Pán konečně zjeví své království, kdy dojdou věci, časy a svět svého naplnění. Na tuto otázku jim Pán odpověděl jasně a stručně: „To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil.“

Moji milí, my totiž žijeme v době, kdy lidé jsou jaksi nesví až ner­vózní z věcí budoucích. Žijeme v době, kdy mnozí by rádi vzali budouc­nost do svých rukou. Mnozí lidé by se chtěli uchránit budoucího zlého osudu. Proto je dnes tolik kartářek, horoskopů, astrologů, všelijakých po­chybných vizionářů a jiných šarlatánů.

            Bratři a sestry, a právě do tohoto zmatku dnešní doby zaznívá čisté a jasné slovo našeho Pána Ježíše Krista: Nebojte se, já jsem s vámi až do konce. A není důležité, abyste znali čas a okolnosti, jak je určil můj ne­beský Otec!

            Moji drazí, naším posláním je přijímat celou vůli Boží v našem životě. Zdůrazňuji – CELOU vůli Boží! Nikoliv jenom to dobré, za což mnohdy nedokážeme ani Pánu Bohu poděkovat. Ale naším posláním je přijímat i to nepříjemné, jako například když nám někdo odejde na věčnost, když přijdou všelijaké špatné události, a tak podobně. Vždyť i to je přece vůle Boží! Buďme důslední a přijímejme všechno od Pána Boha s důvě­rou, že je stále s námi a že moudře řídí běh našich životů i celý běh lid­ských dějin.

            Přátelé Boží, kéž si tedy při dnešní slavnosti Nanebevstoupení Páně dobře uvědomíme, že Kristus Pán nás do nebe předešel a že tam na nás na všechny čeká. Pokud prožijeme na této zemi dobrý život, naplněný ví­rou a dobrými skutky, zajisté jednou vejdeme do Kristova království spra­vedlnosti, lásky, milosrdenství a pokoje, kde už nebude bolest, utrpení a pláč, ale kde bude radost věčná! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.