Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (cykl C)

29. 5. 2022

Proč hledíme do nebe?

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Při dnešní slavnosti Nanebevstoupení Páně se s námi Pán Ježíš loučí a opouští tuto zem. Jeho učedníci však neplakali. Naopak – dívali se do nebe, a potom s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Tento pohled vzhůru je zbavil bolesti a zármutku. A my se můžeme ptát? Proč i my hledíme do nebe? Radujeme se, že Pán Ježíš vešel do  své nebeské slávy, že zasedl po pravici svého Otce a že nám na nebesích připravil místo. A také prosíme, abychom spojení s Bohem nikdy nepřerušili.

            Moji milí, byl krásný letní den, když se skupina učedníků ubírala s Kristem Pánem na horu Olivetskou. Naposledy tam byli spolu s ním před šesti týdny. Tehdy jej viděli, jak se krví potil, a pak spoutaného od vojáků. Dnes jsou jeho rány oslaveny a šlehá z nich záře veliká. Došli až na vrchol a  obhlédli obzor. Celý svět mají obejít a všechny národy pro Krista získat. Nikdy dosud nebyla tak malá skupinka lidí pověřena tak velikým úkolem. Oni však neklesali na mysli. Kristus Pán bude s nimi a s jejich nástupci – totiž s papežem, biskupy a kněžími – až do konce světa. A také s nimi zůstane Matka Kristova Panna Maria a sestoupí na ně Duch svatý – dá jim sílu z výsosti.

            Bratři a sestry, a tak dostali Kristovi apoštolé požehnání, a potom se jejich Mistr a Pán oddělil od země a vznášel se vzhůru. Mrak jim ho zakryl, ale oni stále hleděli na nebe. A mohli porovnávat: Země mu dala jesličky a kříž – na nebi usedl na trůn po pravici Boha Otce. Na zemi měl bolest a  tíž – na nebi je obklopen zástupy andělů a svatých. Stal se našim prostředníkem a přímluvcem u nebeského Otce. Když si my pro své hříchy zasluhujeme trest, Kristus Pán ukazuje svému Otci rány, které pro nás vytrpěl.

            Moji drazí, dokud byl ještě Pán Ježíš na této zemi, prohlásil: „Jdu, abych vám připravil místo.“ A my z vlastní zkušenosti dobře víme, že na této zemi není trvalá radost a trvalé štěstí. A proto hledíme do nebe, a na nebe se také těšíme. Ale také dobře víme, že se o nebe musíme přičinit. Máme žít podle Desatera Božích přikázání, abychom došli na místo, které nám Pán Ježíš připravil.

            Přátelé Boží, dnešní slavnost nás vybízí: Vzhůru srdce! A my s radostí a s hořícím srdcem odpovídáme: Máme je u Pána! Nechceme své spojení s nebem přerušit, protože jinak bychom se zřítili do propasti věčné. Kéž si tedy při dnešní slavnosti Nanebevstoupení Páně dobře uvědomíme, že Kristus Pán nás do nebe předešel a že tam na nás na všechny čeká. Pokud prožijeme na této zemi dobrý život, naplněný vírou a dobrými skutky, zajisté jednou vejdeme do Kristova království spravedlnosti, lásky, milosrdenství a pokoje, kde už nebude bolest, utrpení a pláč, ale kde se budeme radovat spolu s Kristem Pánem, jeho Matkou Marií, se všemi anděli a svatými až na věky věků. Amen.