Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (cykl A)

4. 6. 2023

Jsem obrazem Trojjediného Boha

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Bůh Otec i Syn i Duch svatý ať je s vámi se všemi! Ano, dnes chceme oslavovat a obdivovat tajemství Nejsvě­tější Trojice. Chceme s pomocí Ducha svatého obdivovat tajem­nou krásu Božího bytí v Nejsvětější Trojici. Nedělejme si žádnou naději, že toto tajemství pochopíme. Ale protože víme, že člověk je obrazem Božím, pokusíme se zahlédnout v nás, lidech, něco z božského „originálu“.

            Moji milí, my máme totiž také trojjedinost: Máme schopnost bytí, máme schopnost poznání a máme schopnost lásky. Z harmonie těchto tří složek vzniká akord, souladný celek lidského života. Pouze to prvé – živé bytí – to má rostlina. Prvé a druhé – bytí a schopnost poznávat – to má zvíře. Avšak všechny tři – bytí, poznání a lásku – to má člověk, ob­raz Boží.

            Bratři a sestry, hudebníci velmi dobře znají, že k libě znějícímu kvintakordu musí být všechny tři tóny – prima, tercie i kvinta – v pořádku. Tak je tomu i u člověka. Kde to skřípe, kde je rozvrat, tam vypadla některá složka tohoto akordu.

            Moji drazí, první a základní tón, prima akordu lidského života – bytí – nás zavazuje vážit si života, netoužit po smrti, odmítat sebevraždu. Pohrdat životem, ať už svým nebo životem jiných, znamená pohr­dat Bo­hem – dárcem všeho bytí.

            Bratři a sestry, druhý tón, tercie akordu lidského života – po­znání – napl­ňuje naše bytí těmi největšími dobrodružstvími: radostí z poznání dosud neznámého, zvídavostí, radostí z objevů.

            Moji milí, a konečně třetí tón, kvinta akordu lidského života – láska – je nejmocnější faktor lidského života. Kdo pohrdá láskou, kdo odmítá lásku, odlidšťuje svou existenci, a tím se vzdaluje i Bohu.

            Bratři a sestry, to nejsrozumitelnější, co nám kdy bylo o Bohu ře­čeno, zní: bůh je láska. Sám Kristus Pán nám v evangeliu připomíná: „Tak Bůh milo­val svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ A nezapomínejme, že řekl ještě toto: „Podle toho pozná svět, že jste moji učedníci, bu­dete-li mít lásku.“ Rozumíme tomu dobře? Jsme natolik obrazem Božím, nakolik umíme milovat – nakolik jsme milí.

Moji drazí, pojďme si tedy shrnout, co jsme nad tajemstvím Nej­světější Tro­jice vypozorovali: Bůh, Stvořitel a původce všeho, je Bůh Otec – naše bytí je dar od Boha Otce. Bůh, Slovo, Moudrost, je Bůh Syn, náš Pán Ježíš Kristus – jeho darem je zjevení, poznání, radostná zvěst evan­gelia. Bůh, zosobněná Láska, je Bůh Duch Svatý – naše laskavá tvář je zrcadlem lásky Boží.

Přátelé Boží, naše bytí se stává Bo­žím bytím, jak rosteme v pozná­vání, jak rosteme v lásce. To je život Nejsvětější Trojice v člověku. To je Boží soulad. To je do­konalý Boží kvintakord. Jak je to krásné! Je vpravdě důstojné a spravedlivé, vpravdě se sluší, abychom za to všechno dnes Bohu Otci, Synu i Duchu svatému s obdivnou radostí poděkovali. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému – jakož byla na po­čátku i nyní i vždycky – a na věky věků! Amen.