Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (cykl B)

7. 6. 2024

Škola Kristovy lásky

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Stará zkušenost nám praví, že co člověk neumí, to obyčejně pokazí. Proto je třeba, abychom se stále ně­čemu učili. Konají se různá školení, kursy, navštěvujeme nejrůznější typy škol.

            Moji milí, nejkrásnější školou, která existuje, je škola Kristovy lásky. Takovou školou je i dnešní slavnost Božského Srdce Páně a také všechny první pátky v měsíci, které jsou Božskému Srdci Páně za­svěceny. A věřte – není to škola snadná. Máme se v ní učební látku učit nejen znát, ale především se máme naučit podle ní žít, jednat podle pravidel života v lásce.

            Bratři a sestry, tato škola Kristovy lásky má mnoho tříd. Je víc než devítiletka – je to škola na celý život. Náplň vyučování nejlépe vystihuje Apo­štol ve svém listu do Efesu: „Abyste byli schopni pochopit ce­lou šíři a hloubku Kristovy lásky.“ A hned dodává: „I když to přesahuje lidské chá­pání.“

            Moji drazí, dobře, že nám sv. Pavel připomíná, že to přesahuje naše chá­pání, že se za celý život nenaučíme všechno, a za to, co se nau­číme, budeme zavázáni vděčností Duchu svatému – nejvyššímu Učiteli. Ochrání nás to od samolibého pocitu elitních žáků nějakého výlučného ústavu pro ty nejdokonalejší. Dokážeme zůstat vždycky pokorní a vděční.

            Bratři a sestry, naší učebnicí je Božské Srdce Ježíšovo, jeho svaté rány, Kristova obětavá láska. Máme se naučit ji následovat a také tak jed­nat.

            Moji milí, na obrazech křížové cesty nacházíme dvě zastavení lid­ského soucitu: svatou Veroniku a  plačící ženy jeruzalémské. Jak Vero­nika, tak jeruzalémské ženy přicházely ke Kristu Pánu se soucitem a  láskou. Veroniku však Pán odměnil a ženy pokáral. Proč ten rozdíl? Láska svaté Veroniky se projevila činem – ona jde a chce Kristu pomoci, jak umí. Jeru­zalémské ženy jen stály, plakaly a lito­valy ho.

            Bratři a sestry, Kristus Pán obrací jejich lásku a také naši lásku správ­ným směrem: abychom svůj soucit obrátili ke svým dětem, abychom lásku ke Kristu obrátili v lásku ke svým bližním, abychom jim doká­zali sloužit a pomáhat, jak jenom umíme. Taková služba bude tou nejkrásnější službou samému Kristu Pánu.

            Moji drazí, to je základní poučka ve škole Kristovy lásky: Miluj Boha ve svém bližním. Tvá láska ať není planým citem, ale účinnou po­mocí.

            Přátelé Boží, Kristus jde stále ko­lem nás s křížem lidských hříchů na rameni. Den co den můžeme s Veronikou podávat rouško své pomoci, stírat prach z jeho svaté tváře na jeho lidských bratřích a sestrách. A Pán náš odmění tím, že budeme stále více podobni jemu a získáme tvář jeho láskyplné vlíd­nosti. Kéž se tak stane! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.