Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

8. 12. 2021

Neposkvrněná

 

Immaculata

 

            Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! Na počátku posvátné doby svatoadventní slavíme jeden z největších mariánských svátků – slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. I když je adventní doba dobou kající, přece jen má jiný, zcela zvláštní ráz radostného očekávání – již brzy přijde Vykupitel. Ano, Spasitel lidstva již brzy přijde. Církev svatá vidí v Panně Marii ženu předpo­věděnou v ráji. Bůh ji vyvolil za Matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu. Tuto pravdu víry slavnostně definoval pa­pež bl. Pius IX. dne 8. prosince 1854 ve své bulle „Ineffabilis Deus“: „Stanovujeme, že učení, které říká, že Nejblahoslavenější Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí jedinečnou milostí a  přízní Vše­mohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Vykupitele lidského pokolení, uchována nedotčená od jaké­koliv poskvrny dědičnou vinou, bylo Bohem zjevené, a proto mu mají všichni věřící neochvějně a stále věřit.“

            Moji milí, o čtyři roky později – přesně 25. března 1858 – Panna Maria zcela zvláštním způsobem potvrdila to, co Pius IX. definoval jako článek víry. Poblíž malého městečka Lurdy ve francouzských Pyrenejích se blahoslavená Panna zjevila čtrnáctileté dívence Bernadettě Soubirou­sové a sdělila jí své podivuhodné jméno. Ne­promluvila k dívce francouz­sky, ale v místním pyrenejském nářečí. Řekla jí: „Què soy l’immaculada Councepciou“, tedy „Já jsem Neposkvr­něné Početí“.

            Bratři a sestry, u tohoto dogmatu vůbec nejde jen o Mariino privile­gium. Neposkvrněné početí samozřejmě dává zazářit velikosti a vzneše­nosti Panny Marie, ale stejně jasně v Panně Marii září i tvůrčí milost Boží, a ještě víc v ní září velikost výkupné milosti – vždyť Maria je bez dědičné viny proto, že bude chránit Vykupitele, svého Syna Ježíše Krista. V Nepo­skvrněné vždy Církev svatá viděla původní Boží plán, který měl Stvořitel s člověkem, ale  zároveň i zarážející rozpor mezi tímto Božím plánem a znetvořením, které způsobil hřích.

            Moji drazí, slavení svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie se dlouhá léta vyvíjelo. Počátky tohoto svátku jsou prokázány – jak jinak – nejprve na křesťanském Východě, a to již v 9. století, kdy se slavilo 9. pro­since Početí sv. Anny. Na křesťanský Západ se slavení tohoto svátku do­stalo přes Sicílii a Neapolsko, a poté stopu po slavení Početí Panny Marie nacházíme v Irsku, Normandii a Anglii – dochoval se první latinský trak­tát o Neposkvrněném Početí Panny Marie od Eadmera z konce 11. sto­letí. Sv. Anselm z Canterburry zavedl počátkem 12. století ve své diecézi. A tak se tento svátek postupně šířil po celé Evropě, až papež Pius IX. r. 1854 slavnostně vyhlásil dogma o Neposkrvněném početí Panny Marie.

            Bratři a sestry, dnešní překrásný svátek je vlastně svátkem počátku Nového zákona, svátkem počátku nového vykoupení lidstva. Slavíme vy­volení Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Radujeme se, že Bůh učinil veliké věci na jednom z nás, na Panně Marii. Že si ji vybral za Matku pro svého Syna.

            Moji milí, dnešním svátkem vyznáváme, že pro toto vyvolení Bůh ochránil Marii od prvních okamžiků jejího života prvotního hříchu, dě­dičné to viny pramáti Evy. Že ji od prvního okamžiku cele zahrnul svou láskou. Že chtěl udělat nový počátek vykoupeného lidstva. Dnes si ra­dostně připomínáme, že blahoslavená Panna je člověk, který stojí od po­čátku v  plném světle Božím. Že je velkým člověkem, protože Bůh ji obda­řil velikostí. Ano, Panna Maria je vskutku kecharitómené —  gratia plena — milostiplná, protože Bůh ji miluje.

            Bratři a sestry, a tak můžeme s úžasem zvolat: Celá krásná jsi, ó Ma­ria! Všechna krása, kterou na Panně Marii obdivujeme – to není její lidská krása, to je krása Boží, Bohem darovaná a způsobená. Maria je člo­věk jako my, není to žádná bohyně, ale je to člověk Bohem omilostněný a obdaro­vaný. Na co shlédne Bůh – to je veliké. Co si Bůh zamiluje – to je milosti­plné, láskyhodné. Děkujme Bohu, že shlédl na  svou nepatrnou slu­žebnici Marii, že ji tak obdaroval, že  jeho milosrdenství trvá a je hodno chvály od věků do věků.

            Moji drazí, toto je radost dnešního svátku: Bůh je velký ve své štědré lásce k člověku. Blahoslavená Panna tento Boží dar přijala a uchovala ve svém srdci. „Cokoli vám řekne můj Syn Ježíš, udělejte to, poslechněte ho!“ Tak k nám volá její hlas od svatby v galilejské Káně. Ta­kový návod nám dává Panna Maria i dnes.

            Přátelé Boží, v tom je ovoce mariánské úcty – že pochopíme a ce­lým svým životem naplňujeme její výzvu: „Cokoli vám řekne, učiňte!“ 

 

Celá krásná jsi, ó, Maria,

a poskvrna prvního hříchu

nikdy, nikdy se tě nedotkla.

 

Ó, Maria, beze hříchu počatá,

oroduj za nás,

kteří se k tobě utíkáme!

 

A  m  e  n  .