Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (cykl C)

5. 6. 2022

Kdo je Duch svatý?

 

Seslání Ducha svatého

 

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnešní slavnost Seslání Du­cha svatého, to je vlastně oslava narozenin Církve svaté. V ten den Letnic se Kristova Církev působením Ducha svatého veřejně zjevila světu. A tak chceme dnes i my otevřít svá srdce vanutí Ducha svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a bázlivost. Kdo je vlastně Duch svatý? Víme, že je to třetí božská osoba. Duch svatý je inspirátorem – oživovate­lem všeho, co se děje. Duch svatý je tvůrčí Boží síla a moc. Duch svatý způsobil vtělení Božího Syna a projevoval se mocně v činnosti, zázracích, v božské moci Ježíše Krista.

            Moji milí, právě Duch svatý rozhýbal prvotní církev do života, půso­bil v apoštolech. Duch svatý v dějinách církve evangelizoval národy na celém okrsku zemském. Za vším, co se kde Božího děje, stojí právě Duch svatý. Přítomnost Boha a jeho působení v Ježíši Kristu – zázraky, znalost lidského nitra, znalost událostí, tajemství – to bylo jasným důka­zem, že v Kristu Pánu působí Duch svatý. Že se zde zjevuje Bůh.

            Bratři a sestry, Duch svatý je neviditelný duch, a proto si často jeho působení neuvědomujeme ihned a jasně. Duch Boží vane, kde chce. V lidských srdcích se projevuje svými dary, uměním, rozumem, silou, zbožností, moudrostí. Působí pokoj, radost, dotykem lásky rozvlní nitro člověka. Toto všechno často vidíme, vnímáme, ale vůbec si nemusíme uvědomit, že to způsobil Duch svatý.

            Moji drazí, rádi bychom si představili Ducha svatého nějak po­dobně, jako si představujeme Otce či Syna. Představit si ducha ovšem dost dobře nelze. A přesto Duch svatý vyšel a stále vychází lidem vstříc v celých dějinách spásy. Hned na počátku – o Letnicích – se projevil vidi­telně. Prošlehl apoštoly ohněm, že se potáceli jako opilí. Čeho se dotkli, to silou Ducha proměňovali. Petr vyšel a kázal – a měl obrovský úspěch. Měl dar uzdravovat, dar moudrosti. Lidé to viděli a šli za ním v celých zástu­pech. Tak mocně působil Duch svatý – Boží láska na lidi a oni se obraceli a dávali se pokřtít.

            Bratři a sestry, i v poslední době můžeme vnímat obdobné projevy Ducha svatého a jeho darů v působení církve. Jako by tomuto nevěreckému a lhostejnému světu znovu viditelně ukazoval svou moc a sílu Boží lásky. Tyto projevy Ducha svatého jsou vskutku mimořádné. Mají nám viditelně ukázat, jak to funguje skrytě a neustále v životě církve.

            Moji milí, blahoslavená Panna Maria počala svého Syna Ježíše Krista z Ducha svatého. Toto je největší projev Ducha svatého v dějinách lidstva. Úžasné na tom je, že se to odehrálo naprosto nenápadně a skrytě. Ani svatý Josef neměl potuchy, co se tu děje. Stejně tak o Ježíšově dětství nevíme nic, kromě malé poznámky, že dítko Ježíš rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a spočívala na něm zvláštní Boží přízeň.

            Bratři a sestry, teprve na počátku veřejného působení Páně potvr­zuje nebeský Otec, že toto je jeho milovaný Syn, který je plný Ducha sva­tého. V této moci a síle Svatého Ducha pak Ježíš odpouštěl hříchy, uzdra­voval nemocné, dělal zázraky, chudým přinášel radostnou zvěst. Ježíš byl plně veden Duchem svatým. Ježíš je plný Ducha svatého, a přitom se projevoval skromně a nenápadně. A právě toto by mělo být měřítkem opravdového působení Ducha svatého i pro křesťany všech dob.

            Přátelé Boží, my všichni jsme obdařeni dary Ducha svatého, které nám postupně pomáhají dozrávat v poznání, zbožnosti, síle a moudrosti. Našim posláním je modlit se, otevírat svá srdce každý den Duchu svatému, a prosit ho, aby v nás oživil, co jsme dostali. Aby nás naplňoval svojí silou a láskou Boží. Rač nás, v tebe věřící, vroucně tebe prosící, dary sedmi podělit. Uděl v ctnosti prospěchu, v smrti dodej útěchu, a dej v ra­dost věč­nou vjít! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.