Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

19. 3. 2024

Tři „střípky“ o svatém Josefovi

 

svaty_josef.jpg

 

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! V evangeliu svatého Matouše najdeme dlouhou řadu pokolení. Jsou to známá i neznámá jména mužů a žen. Řada praotců začíná Abrahámem a končí Josefem a Ježíšem. To je první písemná zpráva o svatém tesaři z Nazareta. Pak je častěji jmenován, ale jen jakoby na okraji. Není zaznamenáno ani jedno slovo z jeho úst. Mnoho knih bylo napsáno o svatém Josefovi, a mnohé je tam přejato z legend a podání. My si dnes připomeneme tři takové „střípky“ z Písma svatého, které hovoří o svatém Josefovi.

            Moji milí, první „střípek“ bude z dnešního úryvku Matoušova evangelia: Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Není snadné popsat s něžným ostychem a patřičnou vážností, co bylo Josefovi sděleno ve snu. V době, kdy Maria byla jeho snoubenkou, zpozoroval, že se stala matkou. Co si o tom myslel? Nechápal, co se stalo, a přemýšlel, že ji tajně propustí.

            Bratři a sestry, avšak Bůh odhalil svaté tajemství a skrze svého anděla dal Josefovi ve snu pokyn, co má dělat. A tím se od základu změnil život tesaře Josefa. Z obyčejného řemeslníka se stává Boží strážce u nejsvětější svatyně, kterou svět kdy viděl. Začíná mu veliké poslání od Boha: po celý život pečovat o Pannu Marii a o její podivuhodné Dítě. Jen člověk s živou vírou mohl pochopit a naplnit toto zjevení. To také vyjadřuje lilie v rukou svatého Josefa.

            Moji drazí, druhý „střípek“ bude z úryvku evangelia podle Lukáše: Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali. Tato vyčítavá slova Matky Boží Panny Marie nás vedou na pouť Svaté rodiny nazaretské do Jeruza­léma. Josef, Marie a dvanáctiletý Ježíš putovali společně se sousedy a známými. Večer, na zpáteční cestě domů, zjišťují, že Ježíš chybí! A následovaly tři dny úzkostlivého hledání. Konečně našli dítko Ježíše v chrámové škole. A on na výčitku Panny Marie říká velice závažná slova: „Já musím být tam, kde je můj Otec.“ Svatý Josef dobře chápal tato slova. Vždyť věděl, že je toliko Ježíšovým pěstounem, strážcem a ochráncem Svaté rodiny, avšak pravý Otec Ježíše Krista že jestiť na nebesích!

            Bratři a sestry, poslední „střípek“ bude ze starozákonního žalmu, kdy slyšíme zpěv krále Davida: Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných. A toto můžeme plně vztáhnout na svatého Josefa. Podle zbožné le­gendy zemřel svatý Josef dříve, než Pán Ježíš opustil svůj domov. Nemusel prožívat nevděk lidu a bolest Velkého pátku. Proto považujeme jeho smrt za nejkrásnější lidské umírání. Josef si pamatoval z jeruzalémského chrámu jásavý děkovný hymnus na rozloučenou, jak jej přednesl stařičký Simeon: „Nyní mě můžeš, Pane, propustit v pokoji. Moje oči uviděly Spa­sitele, světlo k osvícení pohanů.“

            Moji milí, a tak se oči svatého Josefa zavíraly vedle Je­žíše, který je světlem nezapadajícím; vedle Ježíše, který je vzkříšení a ži­vot. On jednou bude odměňovat i trestat. A spolu s Ježíšem stála u Josefova smrtel­ného lože Panna Maria, nebeská královna. A proto je zcela zřejmé, že od­poroučíme svatému Josefovi naši těžkou hodinu smrti, a že umírající vzý­vají právě Josefovo jméno.

            Bratři a sestry, až do jeho smrti si obyvatelé Nazareta nějak příliš Josefa nevážili. Byl pro ně pouhý tesař, jeden z mnoha lidí. Teprve později rostla úcta k svatému pěstounovi Krista Pána. Oceňu­jeme jeho pevnou víru, jeho věrnost a čistotu. Lidé se přesvědčili a stále se pře­svědčují, jak mocná je jeho přímluva u Božího trůnu. Proto se nacházejí jeho obrazy v příbytcích lidí, v kostelech i kaplích. Svatý Josef je ochrán­cem rodin, přímluvcem za šťastnou hodinku smrti, vzorem mladých lidí a rovněž patronem uprchlíků a lidí bez střechy nad hlavou. Svatý otec Pius XII. ho roku 1955 prohlásil také patronem a vzorem všech dělníků.

            Přátelé Boží, kéž nás svatý Josef uchová v pevné víře, tiché věrnosti a svaté čistotě. Kéž se při­mlouvá za naše domovy, za svatou církev i za celou naši vlast, a kéž nás jednou doprovodí před trůn našeho nebeského Otce. Svatý Josefe, pravý pěstoune Pána našeho Ježíše Krista a nejčistší snou­benče blahoslavené Marie vždy Panny, oroduj za nás a za všechny umírající dnešní noci! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.