Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie

25. 6. 2022

Mariino Neposkvrněné Srdce

            Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! Dnes sla­víme svátek Neposk­vrněného Srdce Panny Marie. Není vůbec náhoda, že tento marián­ský svátek slavíme bezprostředně po slavnosti Božského Srdce Páně. Tak jako obraz slunce v čisté hladině jezera, tak úcta k Mariinu Ne­posk­vrněnému Srdci je odleskem úcty k Božskému Srdci Páně, a provází ji jako měsíc slunko a jako vůbec mariánská úcta jde ruku v ruce s úctou k osobě našeho Spasitele Ježíše Krista.

            Moji milí, největším hlasatelem úcty k Neposkvrněnému a přečis­tému srdci Panny Marie byl už v 17. století velký francouzský světec, kněz a řeholník svatý Jan Eudes – mimo jiné i můj křestní patron. Díky jeho spisům se tato úcta dostala v širší známost u mariánských ctitelů, takže v roce 1688 byla tato úcta církevně schválena. V těžkých dobách druhé světové války zasvětil papež Pius XII. 31. října roku 1942 celý svět Nepo­skvrněnému Srdci Panny Marie a sta­novil od roku 1944 tuto památku jako závaznou pro celou katolickou církev na 22. srpen. Při úpravě litur­gického kalendáře po II. vatikánském koncilu byl na tento den zaveden svátek Panny Marie Královny, a stávající památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie byla přeložena na sobotu po 2. neděli po Letnicích, čímž bezprostředně navazuje na slavnost Božského Srdce Páně.

            Bratři a sestry, to byl stručný nástin historie tohoto mariánského svátku. Důležitější však pro nás je, jaký má tento svátek pro nás duchovní význam. Co je vlastně předmětem úcty k Nejčistšímu srdci Panny Marie? Můžeme říci, že tím hlavním předmětem úcty k Mariinu Neposkvrně­nému Srdci je celý její duchovní život, všechny její ctnosti, zvláště čistota a láska – jak k Bohu tak i k lidem, pro které na Golgotě bylo její Neposkvr­něné Srdce proniknuto mečem bolesti. Pocity, touhy a myšlenky Mariina srdce byly veskrze čisté – proto ten krásný název „Neposkvrněné Srdce“! Její srdce nebylo dotčeno ani stínem pokušení, ani stínem nezříze­nosti nebo snad dokonce hříchu. Její Přečisté Srdce bylo sídlem všech ctností. Pod tímto symbolem srdce prokazuje tedy svatá Církev úctu lásce Ježíšovy Matky k Bohu a k jejímu synu, a zároveň její mateřské lásce k celému světu a  lidstvu.

            Moji drazí, uctívat Neposkvrněné Srdce Panny Marie znamená pro každého z nás výzvu, abychom se snažili jít cestou hlubokého sebepo­znání a proměny našich srdcí. Potřebujeme vnitřní obrácení našeho du­chovního života. Panna Maria celým srdcem a celou svou bytostí směřo­vala k Pánu Bohu. A každého z nás může učit, jak máme přijímat Boha do svého života, jak se máme sytit jeho slovem, jak máme po Bohu hladovět a žíznit.

            Bratři a sestry, Neposkvrněné Srdce Panny Marie bylo svatyní Du­cha svatého a stalo se chrámem věčného Božího Syna. Již ve Starém zá­koně byl jeruzalémský chrám místem, kde přebýval Hospodin Bůh, a kde byl také opravdově uctíván. A obě tyto vlastnosti chrámu – Boží příbytek a klanění se Bohu – najdeme vyjádřeny v životě Panny Marie. Pravá ma­riánská úcta – to je následování Panny Marie, a proto chceme-li Pannu Ma­rii skutečně ctít a následovat, musíme svolit k tomu, aby se i naše srdce stalo Božím příbytkem a místem, kde se Bohu budeme klanět.

            Moji milí, uctívání Neposkvrněného Srdce Panny Marie nás při­vádí přímo do srdce Církve. Setkávání s Bohem v modlitbě a obětavá láska k bližnímu jsou v nás jakoby ozvěnou vztahu, který dokonale spojuje Marii s Kristem. Církev bude mariánská natolik, nakolik dokáže odpovídat jako Maria při zvěstování: „Aj, já dívka Páně, staniž se mi podle slova tvého“. Ano, v Marii jsme dostali vzor pravého učednictví. Panna Maria stojí před námi jako pravá dcera nebeského Otce, zcela oddaná Synu a otevřená Duchu Svatému.

Přátelé Boží, když se nám podaří v našem životě napodobovat tento trojiční rozměr Ma­riina učednictví, staneme se i my sami lepšími a věrněj­šími Božími učed­níky. Kéž je tedy Neposkvrněné Srdce Panny Marie pro nás vzorem, který chceme ce­lým svým životem jako děti Boží a děti Panny Marie následovat. Ó, Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Amen.