Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie

17. 6. 2023

Mariino Neposkvrněné Srdce

            Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! Dnes sla­víme svátek Neposk­vrněného Srdce Panny Marie. Není vůbec náhoda, že tento marián­ský svátek slavíme bezprostředně po slavnosti Božského Srdce Páně. Můžeme směle říci, že úcta k Ne­posk­vrněnému Srdci blahoslavené Marie vždy Panny jestiť odleskem úcty k Božskému Srdci Páně, tak jako mariánská úcta jde ruku v ruce s úctou k osobě našeho Spasitele Ježíše Krista.

            Moji milí, největším hlasatelem úcty k Neposkvrněnému a Přečis­tému Srdci Panny Marie byl už v 17. století velký francouzský světec, kněz a řeholník svatý Jean Eudes [öd] – mimo jiné i můj křestní patron. Díky jeho spisům se tato úcta dostala v širší známost u mariánských ctitelů, takže v roce 1688 byla tato úcta církevně schválena. V těžkých dobách druhé světové války zasvětil papež Pius XII. 31. října roku 1942 celý svět Nepo­skvrněnému Srdci Panny Marie a sta­novil od roku 1944 tento svátek jako závazný pro celou katolickou církev na 22. srpen. Při úpravě litur­gického kalendáře po II. vatikánském koncilu byl na tento den zaveden svátek Panny Marie Královny, a stávající svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie byl přeložen na sobotu po 2. neděli po Svatém Duchu, čímž bezprostředně navazuje na slavnost Božského Srdce Páně.

            Bratři a sestry, to byl stručný nástin historie tohoto mariánského svátku. Důležitější však pro nás je, jaký má tento svátek pro nás duchovní význam. Co je vlastně předmětem úcty k Nejčistšímu Srdci Panny Marie? Můžeme říci, že tím hlavním předmětem úcty k Mariinu Neposkvrně­nému Srdci je celý její duchovní život, všechny její ctnosti, zvláště čistota a láska – jak k Bohu tak i k lidem, pro které na Golgotě bylo její Neposkvr­něné Srdce probodeno mečem bolesti. Pocity, touhy a myšlenky Mariina Srdce byly veskrze čisté – proto ten krásný název „Neposkvrněné Srdce“! Její srdce nebylo dotčeno ani stínem pokušení, ani stínem nezříze­nosti nebo snad dokonce hříchu. Její Přečisté Srdce bylo sídlem všech ctností. Pod tímto symbolem srdce prokazuje tedy svatá Církev úctu lásce Ježíšovy Matky k Bohu a k jejímu Synu, a zároveň její mateřské lásce k celému světu a  lidstvu.

            Moji drazí, uctívat Neposkvrněné Srdce Panny Marie znamená pro každého z nás výzvu, abychom se snažili jít cestou hlubokého sebepo­znání a proměny našich srdcí. Potřebujeme vnitřní obrácení našeho du­chovního života. Panna Maria celým srdcem a celou svou bytostí směřo­vala k Pánu Bohu. A každého z nás může učit, jak máme přijímat Boha do svého života, jak se máme sytit jeho slovem, jak máme po Bohu hladovět a žíznit.

            Bratři a sestry, Neposkvrněné Srdce Panny Marie bylo svatyní Du­cha svatého a stalo se chrámem věčného Božího Syna. Již ve Starém zá­koně byl jeruzalémský chrám místem, kde přebýval Hospodin Bůh, a kde byl také opravdově uctíván. A obě tyto vlastnosti chrámu – Boží příbytek a klanění se Bohu – najdeme vyjádřeny v životě blahoslavené Marie vždy Panny. Pravá ma­riánská úcta – to je následování Panny Marie, a proto chceme-li blahoslavenou Pannu skutečně ctít a následovat, musíme svolit k tomu, aby se i naše srdce stalo Božím příbytkem a místem, kde se Bohu budeme klanět.

            Moji milí, uctívání Neposkvrněného Srdce Panny Marie nás při­vádí přímo do srdce Církve svaté. Setkávání s Bohem v modlitbě a obětavá láska k bližnímu jsou v nás jakoby ozvěnou vztahu, který dokonale spojuje Pannu Marii s Kristem. Církev bude mariánská natolik, nakolik dokáže odpovídat jako blahoslavená Panna při Zvěstování: „Aj, já dívka Páně, staniž se mi podle slova tvého“. Ano, v Panně Marii jsme dostali vzor pravého učednictví. Blahoslavená Maria vždy Panna stojí před námi jako pravá dcera nebeského Otce, zcela oddaná Synu a otevřená vanutí Ducha Svatého.

Přátelé Boží, když se nám podaří v našem životě napodobovat tento trinitární rozměr Ma­riina učednictví, staneme se i my sami lepšími a věrněj­šími Božími učed­níky. Kéž je tedy Neposkvrněné Srdce Panny Marie pro nás vzorem, který chceme ce­lým svým životem jako děti Boží a děti Panny Marie následovat. Ó, Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Amen.