Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek Panny Marie Karmelské

16. 7. 2024

Výstup na horu Karmel

 

panna_maria_karmelska.png

 

            Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! Dnes sla­víme svátek Panny Marie Karmelské. Odkud se vzal tento název? — Podle malebného pohoří Karmel, které se táhne v Palestině až ke Středozem­nímu moři. Biblické texty Starého zákona oslavují krásu tohoto Karmelu. Na této hoře, zdvihající se na břehu Středozemního moře poblíž dnešního města Haifa, bránil prorok Eliáš čistotu víry vyvoleného národa izrael­ského. Ano, právě zde kdysi dávno uctil prorok Eliáš svého Boha Hospo­dina hlubokou a pevnou vírou. Na Eliášovu prosbu byl na hoře Karmel potupen a zneuctěn pohanský bůh Baal před očima izraelského krále Achaba. Na této posvátné hoře viděl Boží muž Eliáš, jak se z moře zdvíhá krásný bělostný oblak, který vystupoval vysoko nad horu Karmel. Ten oblak potom vydal na  Eliášovu prosbu požehnaný déšť. Podle výkladu církevních Otců je tímto bělostným oblakem pro nás Matka Spasitele, Nej­blahoslavenější Panna Maria – královna Karmelu.

            Moji milí, proto se ve středověku na tuto posvátnou horu Karmel vydali poustevníci, kteří zde chtěli sloužit Bohu a Panně Marii. Mezi tyto poustevníky patřil i proslulý rytíř Bertold, který zde učinil slib: Pokud vy­vázne ze zajetí mohamedánských Saracénů, zasvětí celý svůj život pous­tevnictví jako Rytíř Matky Boží. A Bertold svůj slib dodržel. Poblíž jes­kyně proroka Eliáše si vyhlédl svou jeskyni, a tam se usadil a oddal se ži­votu modlitby a rozjímání. Brzy se k němu přidružili i jiní poustevníci, a tak vznikla družina karmelských poustevníků. Bratři této mariánské dru­žiny si za svůj cíl vytýčili mimořádnou úctu k Rodičce Boží Panně Marii. Prostředky k  tomuto cíli jim byla krajní chudoba, přísná kázeň, posty, ml­čení a ruční práce.

            Bratři a sestry, jelikož však stále sílily útoky Saracénů, museli se rozejít. Odešli do Anglie a Francie. Panna Maria tyto bratry neopustila. Připravila pro ně generálního představeného, kterého si ona sama formo­vala. Tímto výjimečným mužem byl jistý Šimon Stock, který jako dvanác­tiletý chlapec opustil otcovský dům a za svůj příbytek si vybral dutinu v kmeni rozložitého stromu v pusté krajině. Zde žil plných 30 let v přísném pokání a v neustálých modlitbách k Matce Boží. Neustále rozjímal o hlu­bokém tajemství Ježíše a jeho Matky Marie. A právě Šimona si Panna Maria vyvolila, aby úctu, kterou jí vzdával po třicet let svého života, rozší­řil do celého světa. A  tak mu zjevila, že do toho kraje přišla družina kar­melských poustevníků. Dostal od Panny Marie pokyn, aby šel k nim a stal se jedním z nich. A nakonec se stal jejich generálním představeným. On, který vyrostl v kmeni stromu, se stal skutečným kmenem karmelitánského řádu.

            Moji drazí, jednoho dne se Šimonovi Stockovi opět zjevila Panna Maria a podávala mu zvláštní roucho, takzvaný škapulíř, se slovy: „Vezmi toto roucho. Je to znamení spásy, záruka pokoje a věčného závazku. Kdo v tomto rouchu zemře, nikdy neokusí plameny pekelné!“ A od té chvíle ne­měl Šimon větší touhu, než šířit tento svatý škapulíř Panny Marie. A tak vznikla větev karmelitánského řádu – dnes bychom řekli „třetí řád“ – pod názvem „Bratrstvo Panny Marie Karmelské“. Do tohoto bratrstva mohou vstoupit všichni bez rozdílu stavu, vzdělání a věku.

            Bratři a sestry, papež svatý Pius X. povolil, aby členové tohoto bratr­stva namísto škapulíře z látky nosili posvátný medailónek. Na jedné straně tohoto medailónku je obraz Božského Srdce Páně, na druhé straně je obraz Panny Marie Bohorodičky, jak podává svatý škapulíř.

            Moji milí, a my se nyní ptáme: co toto všechno znamená pro nás – křesťany na počátku třetího tisíciletí? Je to jen hezká a zbožná legenda nebo pohádka? Anebo to má nějaký význam pro náš duchovní život? Pře­devším si musíme uvědomit, že svatý škapulíř nebo posvátný medailónek nemá nic společného se všelijakými talismany nebo amulety. To nemá nic společného s magií a kouzelnictvím. Nošení škapulíře či medailónku pře­devším znamená výzvu, abychom i my vystoupili na horu Karmel – na vysokou horu dokonalosti, a touto horou je sám Kristus Pán.

            Bratři a sestry, Matka Boží Panna Maria se nám nabízí jako průvod­kyně při tomto výstupu na horu Karmel. Ona sama nás povede, abychom na cestě následování Krista Pána nikdy nezabloudili anebo se nezřítili do propasti falešné dokonalosti: nikoho jsem nezabil, nic jsem neukradl, o nikoho se nestarám – a tak jsem už dokonalý člověk! Mějme na mysli, že náš Pán bude od každého z nás požadovat výtěžek z hřiven a darů, které nám dal. Vždyť přece Kristus Pán jasně říká: „Cokoliv jste neučinili jed­nomu z  těchto mých nejmenších bratří, ani MNĚ jste neučinili!“ A tady si každý z nás položme ruku na srdce – ty, já, on, každý z nás: Učinil jsem pro své bližní OPRAVDU VŠECHNO, co ode mne očekával Pán Ježíš? Kolik dobroty, vlídnosti a lásky ještě lidem kolem sebe dlužím?

            Moji drazí, a toto je naše hora Karmel. Toto je ta hora – Kristus Pán, který na každého z nás čeká v našich bližních – v našich bratřích a sestrách v Kristu. A vystoupit na horu Karmel, vystoupit ke Kristu Pánu, který se nachází v člověku trpícím, opuštěném, bez domova, hladovém, žíznivém a jinak strádajícím – to opravdu není lehké. Ale na této nelehké cestě máme velikou pomocnici. Čeká na nás Matka Kristova. Ano, Panna Maria každému z nás nabízí pomoc. Využijme této nabídky a utíkejme se pod ochranný mateřský plášť Panny Marie. Buďme vždy Panně Marii věrní. Buďme skutečnými mariánskými ctiteli – buďme lidmi, kteří se ne­zaleknou nejvyšší dokonalosti. Buďme lidmi, kteří chtějí spolu s Pannou Marií milovat Boha a své bližní bez hranic.

            Přátelé Boží, všechno je možné tomu, kdo se bezvýhradně svěřil pod ochranu Nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Když Matka Boží dokázala přivést Boha z nebe na zem, když dokázala pomoci Nejsvě­tějšímu Synu Božímu, jak by mohla zklamat nás – jeho bratry a sestry! A proto se zcela odevzdejme Panně Marii a spolu s ní vystupme na horu Karmel k jejímu Synu a našemu Pánu Ježíši Kristu, abychom – až se naplní náš čas – od  něho přijali život věčný. Ó, Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Amen.