Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek Panny Marie Královny

22. 8. 2023

Královna nebe i země

 

panna_maria_kralovna.png

 

            Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! Dnes sla­víme svátek Panny Marie, Královny nebe i země. Tento mariánský svá­tek byl zaveden roku 1954, kdy Svatý otec Pius XII. korunoval v římské bazilice Santa Maria Maggiore milostný obraz Panny Marie, zvaný Salus populi Romani – Spása římského lidu. Bylo to u příležitosti stého výročí vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie. Před liturgickou reformou Druhého vatikánského koncilu se tento svátek slavil 31. května, nyní se slaví týden po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie – který tě, Panno, na nebe vzal a který tě, Panno, na nebi korunoval.

            Moji milí, lidé si zvykli každý rok volit různé „královny krásy“, nebo jak se dnes moderněji říká „miss“. Tak máme „Miss Universe“, „Miss World“, „Miss Europa“, „Miss republiky“ a kdejaké jiné „miss“. Je to zajisté velice pošetilé, podešlé, směšné – a já se nebojím říci až hanebné počínání tohoto světa. Mnohem potřebnější by bylo, abychom si pro svůj duchovní život zvolili za jediný vzor opravdové a čisté krásy Nejsvětější Pannu z Nazareta. Tento vzor krásy obstál už před dvěma tisíci léty a vždy je a bude aktuální.

            Bratři a sestry, příkladem a vzorem Panny Marie se může řídit stejně tak muž i žena, mladík i stařec. Panna Maria je vzorem a příkladem pro chudé i bohaté, pro vzdělané i prosté lidi, pro zdravé i nemocné. Bla­hoslavená Panna je opravdu jedinečnou Královnou, a to nejen pro ten který rok, ale od svého Nanebevzetí je Královnou všech dob a věků, všech ná­rodů a všech lidských srdcí.

            Moji drazí, loretánské litanie tento královský titul Panny Marie zmno­honásobují. Blahoslavená Panna je Královnou všech starozákonních patriarchů, jako je a bude Královnou posledního apoštola. Je Královnou všech mučedníků, počínaje od spravedlivého Ábela až po posledního mu­čedníka na zemi. Je Královnou všech bojujících a zápasících, i těch, kteří v intimním zasvěcení chtějí patřit co nejvěrněji Kristu Pánu v panenské neporušenosti. Je Královnou pokoje – vždyť takoví bojovníci, jako Kamil de Lellis, Jan z Boha nebo Loyola Ignác, položili své meče na její oltář, aby potom bojovali už jen zbraní lásky a milosrdenství za trvalý a jistý pokoj v Království jejího Syna.

            Bratři a setry, tato nebeská Královna dokázala získat srdce prostých dětí jakož i srdce vědců, umělců a všech velikánů tohoto světa, a bude zís­kávat až do konce věků malé i velké. Její obraz či medailku zná Irokéz i Eskymák, Ind i Číňan, africký černoch i Evropan. Umělci všech oborů a všech dob se snaží na její počest vytvářet ta nejkrásnější díla.

            Moji milí, od prvního úderu Božského Srdce Ježíšova v jejím mateř­ském lůně se otřáslo království Satana, neboť Maria potřela hlavu hada pekelného. Začalo to tak prostě a jednoduše, že to překvapilo nebe, zemi i podsvětí. Nazaretská dívka otevřela svou „královskou kariéru“ tak, jak to naprosto nikdo neočekával. Proti odvěkému nepříteli lidstva a kní­žeti tohoto světa vytáhla jednu jedinou zbraň – pokoru! Své FIAT – STA­niž SE mi podle slova tvého! Aby mohla jednou panovat, začala sloužit. Aby mohla jednou přebývat v královském paláci, kde Král sedí na hvězdném trůnu, začala s královským Synem bydlet v obyčejné betlém­ské maštali. Aby mohla být matkou všech, zakusila nejprve vyhnanství do Egypta. Aby mohla být „Stolicí moudrosti“, začala jako nazaretská žena ve skrytosti pracovat. Aby mohla být „těšitelkou zarmoucených“, musela nej­prve zakusit Kalvárii.

            Bratři a sestry, aby mohla být Panna Maria Matkou Církve, všech národů a všech věků, musela nejprve sama položit na patenu nejdražší oběť svého Neposkvrněného srdce – musela na kříži obětovat svého Syna – Bohočlověka. Tuto božskou Hostii podala na usmíření nebeskému Otci, aby odpustil Adamovi a jeho potomkům, aby celý svět adoptoval do rodiny Božích dětí.

            Moji drazí, svátek Panny Marie Královny by nám měl připomenout oběť jejího Neposkvrněného srdce, kterou si vysloužila diadém Královny nebe i země. Blahopřejeme jí ke slávě, kterou tak draze zaplatila z lásky k nám. Nyní je nám jasné, proč panenská Matka dokáže vpravdě královsky získávat nevinná srdce tak, jako kdysi dokázala obrátit bouřlivá srdce Am­brože, Augustina, Bernarda či Alfonse. Nyní je nám jasné, proč je tolik mariánských poutních míst na světě. Teď už je nám jasné, proč se tolik lidí s vroucností modlí svatý růženec. Teď je nám jasné, proč slavní chirurgové před operačním výkonem vzývají Královnu nebe i země o pomoc.

            Přátelé Boží, Panna Maria, Královna nebe i země, získala celý svět krásou své čistoty a silou své pokory. Pokorou – jak říká sv. Bernard – přitáhla Boha, čistotou ho počala a láskou ho navždy objala. A touto láskou ho objímá dodnes, jako Paní naše, Prostřednice naše a Orodovnice naše. Kdo s důvěrou a dětinnou oddaností začíná u jejich nohou, ten se dříve či později přesvědčí, že Maria je skutečně Královna se srdcem Matky!  Proto nikdy nebylo slýcháno, že by někoho opustila, kdo se utíkal pod její ochranu. Ó, Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utí­káme! Amen.