Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek Stětí sv. Jana Křtitele

29. 8. 2023

Veliké svědectví pravdy

 

steti_sv_jana_krtitele.png

 

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme svátek mučed­nické smrti člověka, kterého sám Kristus Pán nazývá největším mezi těmi, kdo se narodili z ženy. Ano, dnes slavíme svátek Stětí svatého Jana Křtitele. Víme, že tento Předchůdce Páně byl synem kněze Zachariáše a Alžběty, která byla příbuznou Panny Marie. O jeho mučednické smrti za panování krále Heroda Antipy píšou evangelisté Matouš, Marek a Lukáš, jakož i veliký židovský dějepisec Josephus Flavius. Král Herodes Antipas dal Jana Křtitele uvěznit, protože mu Jan vyčítal nemravný život. Hero­dova cizoložná manželka Herodias donutila pomocí lsti svého manžela k tomu, že dal Jana Křtitele ve vězení stít.

            Moji milí, hlas volajícího na poušti, syn Zachariáše a Alžběty, svatý Jan Křtitel nevybíral svá slova. Každému vždy říkal pravdu, i když zněla tvrdě. U řeky Jordánu volal: „Já vás křtím vodou na pokání. Ale ten, co přijde po mně, je mocnější než já. Ten vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má vějičku, aby vyčistil humno. Pšenici shromáždí do své sýpky, ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.“

            Bratři a sestry, Jan Křtitel se dostal i ke králi Herodovi Antipovi. A nezalekl se ani před ním. Ostře mu vyčítal cizoložství: „Není ti dovoleno, abys žil s manželkou svého bratra!“ Svatý Jan mu to vytýkal jasným hla­sem proroka, který si je svými výroky naprosto jistý. Vždyť ještě když byl Jan v mateřském lůně, uchopila ho věčná Pravda. A král Herodes se tako­vého kazatele a proroka velice polekal.

            Moji drazí, Boží slovo je živé a velice účinné. Můžeme říci, že je ostřejší než dvojsečný meč. Boží slovo proniká do hloubky a odděluje duši od těla. A tak se nedivíme, že se Herodes Božího slova, které mu hlásal Boží muž a prorok Jan Křtitel, velice bál. Herodes dobře věděl, že Jan je muž spravedlivý. Proto ho uvrhl do vězení, aby ho umlčel. Jan Křtitel představoval Herodovo živé svědomí, a to je třeba odstranit!

            Bratři a sestry, ani ve vězení se Jan Křtitel nezměnil. Vůbec se ne­bál a i v žaláři zůstal prorokem, Božím mužem – hlasem volajícího na poušti. Dokud je prorok naživu, nemůže mlčet. Proto bývají proroci nená­vidění a pronásledovaní. Zvláště Herodova neslušná manželka Herodias Jana Křtitele zuřivě nenáviděla. A tak začala tato cizoložnice připravovat pomstu. Velice zchytrale využila slabou chvilku krále, když se tento sla­boch a zbabělec zavázal kvůli tančící dceři Herodiady Salome nesmyslnou přísahou. A Herodias toho využila. Poradila své dceři, aby si za odměnu žádala od krále na stříbrné míse hlavu Jana Křtitele. Stalo se. Zbabělý král podlehl a prorok Jan musel zemřít.

            Moji milí, ta hlava na stříbrné míse – hlava svatého Jana Křtitele – je pro nás velikým svědectvím pravdy. Jan Křtitel položil svůj život za Kristovo království. Hlásal jeho nauku, která nedovoluje cizoložství. Zdá se nám to být příliš dramatické? Ne, nikoliv! Jan Křtitel si byl naprosto jistý tím, že jeho Mistr a Pán Ježíš Kristus je Vykupitel, že právě Kristus Pán je jediná cesta, pravda a život. Svatý Jan dobře věděl, že před Bohem nezůstane ani nejmenší protivenství, které musíme snášet pro Krista a jeho království, bez odměny. Jak se praví ve Zjevení svatého apoštola Jana: „Bůh sám bude s nimi. On jim setře každou slzu z očí.“

            Přátelé Boží, a to je velké poučení a povzbuzení z dnešního svátku pro každého z nás: Kdybychom byli více přesvědčeni o pravdě, že naše věčnost bude spočívat ve spojení s Bohem, nebylo by takového protiven­ství, bolu, pronásledování či utrpení, kterého bychom se báli. Ano, je to otázka naší dosud malé víry. Svatý Jan Křtitel uvěřil v Boha, který je věčná pravda. Jeho srdce se nezaleklo ani tehdy, když přišel kat do vězení vykonat rozsudek. A tak si dobře zapamatujme, že je lepší položit pro Krista a jeho království hlavu pod katův meč, než být navěky zatracen v objetí knížete tohoto světa. A mučednická smrt svatého Jana nám vý­mluvně a jasně ukazuje, která volba je ta jedině správná. Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.