Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy

23. 7. 2022

Pane, kdo tě zranil?

 

svata_brygyda.png

 

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Dnes slavíme svátek sv. Brigity Švédské, manželky, matky a řeholnice. Kdo je to svatá Brigita? Čím byla významná? Narodila se roku 1303 na zámku Finstad poblíž Uppsaly ve Švédsku. Provdala se za šlechtice Ulfa Guldmarssona. Měli 8 dětí, mezi nimi i sv. Kateřinu Švédskou. Po smrti manžela a po zaopatření všech dětí založila ve Wadstenu u jezera Vättern v jižním Švédsku ženskou a muž­skou řeholi. Od roku 1349 žila v Římě. Byla obdařená mnohými zjeve­ními a napsala díla, v nichž popisuje své mystické zkušenosti. Zemřela 23. července 1373 v  Římě. Svatý otec Jan Pavel II. ji dne 1. října 1999 pro­hlásil – spolu se sv. Kateřinou Sienskou a se sv. Edith Steinovou – za patronku Evropy.

            Moji milí, Brigita měla kolem 10 let, když ve vidění spatřila trpí­cího Spasitele. Malé dítě je velice vnímavé, a tak se s dojetím ptala: „Pane, kdo tě zranil?“ Spasitel jí odpověděl: „Všichni, kteří si neváží mé lásky. Za lidi jsem zemřel, a mnozí o tom ani nevědí nebo nechtějí vědět!“ Malé Brigitě to stačilo jako vzpruha k dokonalosti po celý život. Nebylo dne, ale nebylo ani skutku, v němž by nepamatovala na Kristovo utrpení.

            Bratři a sestry, rodiče svaté Brigity byli z rodu královského: otec byl Švéd, matka ze Skotska. Když bylo Brigitě 11 let, maminka jí zemřela. Šestnáctiletou dívku provdal otec za místokrále Guldmarssona z Norska. Brigita se osvědčila jako statečná žena. S manželem vstoupila do III. řádu sv. Františka. Porodila 8 dětí, které všechny vychovávala k lásce k Bohu a k bližním. Její duchovní život s manželem se vyznačoval častým přijímá­ním svatých svátostí, společnou modlitbou breviáře a čtením Písma sva­tého, a to s celým společenstvím domu, včetně služebnictva.

            Moji drazí, Brigita spolu se svým chotěm založila útulek pro ne­mocné a zde také sama několik hodin denně sloužila. Manžel po zázrač­ném uzdravení vstoupil do kláštera, kde brzy zemřel. Ještě po dobu man­želova života byla Brigita pozvaná králem Magnusem za první dvorní dámu a současně za vychovatelku mladé královské dcery ve Stockholmu. Také zde těšila trpícího Spasitele za celý svět! Bázni Boží učila i mladou princeznu. Když princezna dospěla, Brigita se vrátila domů ještě pokor­nější a kajícnější.

            Bratři a sestry, po svém návratu domů založila svatá Brigita ve Wad­stenu klášter pro muže i ženy. Schválení dostala od  papeže Urbana V. v roce 1370. Sama se stala členkou řádu a později i její dcera sv. Kateřina Švédská. Sdružení mělo název: Řád Spasitele světa. Později putovala do Říma, kde vybudovala ústav pro švédské poutníky a žáky. V pokročilém věku se rozhodla ještě pro pouť do Svaté země. Cestou jí zemřel syn. Po návratu došla už jen do Itálie a zde odevzdala svou duši Pánu.

            Moji milí, pro svatou Brigitu se stala životním heslem otázka: „Pane, kdo tě zranil?“ Velmi hluboce pochopila, že Boha můžeme zranit pouze hříchem. Proto dokázala tato matka osmi dětí činit přísné pokání. Každého přestupku, nejmenší nedokonalosti, dokázala nejen litovat, ale také vykonat pokání. Kajícnost činila ve jménu celého světa. Byla to žena veliké lásky k Bohu i k lidem. Proto se nemůžeme divit, že z ní vyzařovala Boží síla.

            Bratři a sestry, jenom tak si můžeme vysvětlit, že v bázni před Bo­hem neměla strach před lidmi. Podobně jako sv. Kateřina Sienská, tak i sv. Brigita dokázala „zavelet“ mocným tohoto světa, ba i samotnému pape­ži! Měla charisma proroctví, díky němuž přikázala papeži Urbanu V., aby neopustil Řím, jinak že zemře. Papež neuposlechnul. Ještě téhož roku zemřel. Jako matka, později řeholnice, dokázala vroucně prožívat Spasite­lovo utrpení. Věděla, co to je chvění mateřského srdce. Plným právem mohla ústy svatého apoštola Pavla vyznat: „S Kristem jsem ukřižována a nežiji už já, ale žije ve mne Kristus!“

            Přátelé Boží, a tak se v den svátku této pozoruhodné světice ptejme i my a zkusme si odpovědět: Dokázali jsme už činit pokání ve jménu ce­lého světa? Činíme pokání aspoň ve jménu sebe samých? A dnes, dříve než ulehneme na své lože ke spánku, zadívejme se s vroucností na Kristův kříž a zeptejme se spolu se sv. Brigitou: „Pane, kdo Tě zranil?“ Svatá Brigito, oroduj za nás! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.