Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

26. 12. 2023

K čemu takový Vykupitel?

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Včera jsme si na potkání podá­vali ruce a přáli si: „Tak radostné a veselé svátky!“ Včera za zvuku koled a v ovzduší Betléma znělo to „radostné a veselé“ velice hezky. Ale co dnes? Dnes stojíme zase už nad mrtvým mladým chlapcem, který šel sloužit a pomáhat potřebným, jak se to od tohoto Mesiáše naučil. Proroci slibovali, že  až ten Mesiáš – Osvoboditel přijde, že učiní vše nové, že při­nese na svět spravedlnost a pokoj.

            Moji milí, jistě to znělo velice slibně a krásně. Celé generace se tím po dlouhá staletí utěšovaly, když se jim zdálo, že současný stav je neudržitelný, že už to tak dál nejde. A teď se konečně dočkali. Me­siáš přišel. A co se změnilo? Zase tu leží mrtvý. Jeho vyznavač, jáhen Ště­pán, byl ukamenován!

            Bratři a sestry, vidíme, jak se tyhle zážitky stále znovu vracejí. Také jsme čekali na osvobození. Po dlouhá desetiletí jsme čekali a doufali, že jednou přijde vysvobození, že nenáviděný bolševický režim padne a že konečně nastane spravedlnost a pokoj. A skutečně, vysvobození přišlo. První vánoce po listopadu 1989 jsme prožívali radostné a veselé. Říkali jsme si: Teď už  nebudou naši mladí Štěpánové pro víru kamenováni, teď už přišel čas vykoupení a spravedlivého řádu.

            Moji drazí, jenomže čas plynul a my dnes už víme, že kamenování pokračuje. Že pokračuje ze století na století, z roku na rok – ovšemže dnes v mnohem rafinovanějších a sofistikovanějších podobách. Metody se mění, ale podstata zůstává stejná. Dnes jsme zasaženi jedem bezbožectví, konzumního materialismu, svobodného zednářství, zrůdné a naprosto zhovadilé genderové filozofie, globalizace, „multi-kulti“ a mezinárodního islámského terorismu.

            Bratři a sestry, můžeme se tedy ptát: K čemu je takový Vykupitel, když dopustil, aby jeho vyznavač svatý Štěpán byl ubit kamením? Když stále dopouští další kamenování svých věrných? — K čemu tedy takový Vykupitel? Proč vlastně přišel, co lidstvu přinesl?

            Moji milí, Kristus Pán zřejmě ne­přišel udělat ze svých přívrženců nějakou „kastu nedotknutelných“ a vše­mocných stoupenců. To jistě ne. Kristus Pán přišel proto, aby změnil k lepšímu život VŠECH, život celého lidstva. Ovšem víme, že všichni lidé jeho nabídku už  tenkrát nepřijali. A v žádné generaci lidstva ji nepřijmou úplně všichni lidé. Ale těm, kteří Krista Pána přijmou, otevírá opravdu nový život.

            Bratři a sestry, Ježíš Kristus je Syn Boží – přichází nám zjevit svého nebeského Otce. Ježíš Kristus je též pravý člověk – přichází se nám nabíd­nout za bratra. Toto je nabídka přicházejícího Ježíše i nám, i naší generaci: Kdo půjde za Kristem Pánem, bude žít svůj život jako Boží Syn, jako bratr Ježíšův a jako bratr všech lidí.

            Moji drazí, kdybychom byli dost moudří, neusilovali bychom o nic jiného – vždyť právě toto chybí nám i celému světu. Bez vědomí toho, že jsme milované děti Boží, bratři a sestry Pána Ježíše, a bratři a sestry všech lidí dobré vůle, se nutně musíme cítit osamělí a bezmocní.

            Bratři a sestry, my jsme vysíláni mezi lidi, abychom jim svítili, aby naše srdce hořela láskou ke Kristu Pánu, aby naše hořící srdce za­palo­vala vychladlá srdce našich bližních a abychom všem lidem byli světlem světa, solí země a kvasem. Můžeme se ptát: Proč právě my máme být světlem, solí a kvasem? Snad proto, že jsme lepší než ostatní lidé? —  To asi sotva! Vždyť i  my jsme hříšní, vždyť i my dovedeme být zlí. Ten dů­vod je jinde. Ne, že bychom my osobně byli lepší, ale proto, že náš Bůh je lepší než všelijaké modly, kterým se klaní tento pohanský a zvrácený svět!

            Moji milí, my jsme světlo světa! Opakuji znovu: MY JSME SVĚTLO SVĚTA!!! Ano, toto je způ­sob práce našeho Boha. U Boha mají i malé příčiny veliké následky. Panna Maria ve skrytosti Nazareta změnila malým slovíčkem STAŇ SE osudy celého světa. Malé Děťátko v jeslích se stává mezníkem světových dějin. Malé příčiny přinesly velký účinek.

            Bratři a sestry, a tak si nedělejme nic z toho, že je nás málo. Bůh je mocný. Pohanský svět může osvítit malá svíčička naší pevné víry, klidné důvěry, vlídné laska­vosti. Každý malý člověk pevné víry a hořícího srdce je velikým majákem svému okolí.

            Přátelé Boží, dejme se tedy rádi zapálit od  betlémské hvězdy! Dejme se tedy rozzářit opravdovou vánoční radostí! Sviťme svou láskou všude tam, kde žijeme! A pak se od nás všichni lidé rozhoří láskou k Tomu, který byl, který je, a který bude až na věky věků. Svatý Štěpáne, oroduj za nás! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.