Jdi na obsah Jdi na menu
 


TITULÁRNÍ SLAVNOST SV. JAKUBA STARŠÍHO, APOŠTOLA

24. 7. 2022

Přišel jsem, abych sloužil

            Milovaní bratři a sestry, drazí poutníci ke svatému Jakubovi, přátelé Boží!

            Dnes slavíme titulární slavnost patrona našeho farního kostela ve Světlíku a patrona celé naší farnosti, svatého Jakuba Staršího, apoštola.

            V evangeliu jsme slyšeli Krista Pána, jak sděluje svým učedníkům to nejdůležitější a nejpodstatnější, co ho v nej­bližší době čeká. Pán Ježíš vysvětluje učedníkům svoje „finále“: „Teď pů­jdeme vzhůru do Jeruzaléma. Tam bude Syn člověka vydán velekněžím a zákoníkům. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům, ale třetího dne vstane z mrtvých.“

            Pán Ježíš nemohl svým blízkým sdělit závažnější in­formaci než právě tuto. A přece se našel někdo, kdo nedokázal rozpoznat, že právě slyšel z Kristových úst tu nejdůležitější informaci. V této vážné chvíli při­chází na scénu matka synů Zebedeových. To, že nepochopila já­dro Ježí­šova poselství, dala najevo svým přáním, aby se její synové stali v nebes­kém království prvními ministry.

            Kristus Pán se však kvůli tomuto požadavku neurazil. Naopak – trpělivě a laskavě vysvětluje jí i rozhněvaným učedníkům: „Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

            Podle těchto Kristových slov je nejdůležitější ze všeho služba lásky. Síla nás, křesťanů, nespočívá v množství, ale v naší kvalitě. A kvalita spočívá ve službě lásky našim bratřím a sestrám. Pokud chceme přijít k Bohu, nemusíme se bát, že by­chom zabloudili. Stačí, abychom se dobře dívali na Krista Pána. On si své prvenství získal obětavou službou svým bližním. Touto obětavou službou lásky ovládnul celý svět. A totéž očekává také od nás, pokud chceme být jako první v jeho nebeském království!

            Obdobně tomu bylo i u svatého Jakuba. Jeho služba Kristu Pánu ho naplňovala hlubokou radostí a láskou. Proto byl schopen sloužit celý život a nakonec jako první z Dvanácti svůj život obětoval pro Krista Pána. Jeho odměnou byl Kristovým Duchem naplněný život pozemský, a nyní život věčný, prožívaný ve společenství svatých u nebeského Otce.

            Přátelé Boží, prosme tedy dnes při mši svaté, abychom po vzoru svatého apoštola Jakuba dokázali celým svým životem sloužit Bohu a jed­nou dosáhli slávy vzkříšení v jeho království spravedlnosti, lásky, milosr­denství a pokoje, kde už nebude bolest a pláč, ale kde se budeme se všemi svatými radovat na věky věků.

            Svatý Jakube, oroduj za nás! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.