Jdi na obsah Jdi na menu
 


VELKÝ PÁTEK

15. 4. 2022

Kristovy ukřižované ruce

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Mnozí z nás již mnohokrát ve  svém životě prožívali Velký pátek. Vždy znovu nasloucháme slovům posvátné bohoslužby a snažíme se pochopit podivuhodné dílo našeho vy­koupení. A tak dnes stojíme na Kalvárii a máme před sebou obraz, celou scenérii, která v sobě skrývá tajemství spásy až k úplnému závěru lidských dějin. A  především jsme uchvácení symbolem Kristových ukřižovaných rukou. Jeho ruce – to je ten nejvýraznější nástroj Boží lásky, kterým Bůh vykonal dílo spásy. Jistě, že se na tom podílelo celé tělo, ale především to byly jeho ruce.

            Moji milí, po vynesení Pilátova rozsudku smrti bere Ježíš těžký kříž. Vztahuje k němu své ruce, a chápe se nástroje umučení a vykou­pení. Těma rukama, kterýma vzal chléb a rozlámal, kterýma vlastně vydal sám sebe, nyní bere nástroj, který dokonale rozlomí jeho pozemský život. Na kříž jsou jeho ruce přibity, jsou pevně zafixovány, aby tak naznačil, že jeho otevřenou náruč z lásky k nám už nic nemůže zavřít. Nádherně to vyjádřil stigmatizovaný kapucínský kněz sv. Padre Pio, když řekl: „Bůh je láska a ta je schopna vytrhávat lidi z ospalosti a   prostřednosti. Ale tato Láska – Kristus je ukřižovaná a můžeme ji najít jen na  kříži. Proto je Kristus – Láska někdy tak neznámá. Chceme totiž lásku, ale odmítáme trpět. Ježíšova náruč je otevřená, ale ruce má přibité. Kdo ho chce obe­jmout, musí ho obejmout i  s  jeho křížem, musí se zúčastnit i jeho agó­nie...“

            Bratři a sestry, do této otevřené náruče přijímá Kristus Pán Ukřižo­vaný celé lidstvo. A přesto zdaleka ne všichni do jeho otevřené náruče vstoupí. Celkový obraz Kalvárie skrývá v sobě ještě veliké tajemství po­sledního soudu. Jeho rozpažené ruce ukazují na dvě skupiny lidí. Tyto dvě skupiny lidí jsou charakterizovány lotrem po pravici a lotrem po levici. Ještě když Ježíš učil a chodil po Svaté zemi, naznačil zcela zřetelně, jak bude vypadat poslední soud na konci lidských dějin. Tehdy král a soudce rozdělí lidstvo na ovce a kozly. Jedny postaví po pravici a jedny po levici. To budou ti zachránění – a ti zavržení. Ovce po pravici – zachránění pro život věčný, kozli po levici – navěky zavržení.

            Moji drazí, na Kalvárii je ten lotr po Kristově levici představitelem těch, kdo se Kristu Pánu rouhají, kdo odmítají spásu, kteří by chtěli ukrást ráj bez Krista Pána. A ten lotr po Kristově pravici trpí spravedlivě za své zločiny, ale činí pokání, když říká Pánu Ježíši: „Pane, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ To je dokonalý obraz, který ukazuje pravdi­vost každého Ježíšova slova. Právě tady zazněla odpověď každému kajíc­níkovi, který s pokorou poprosí svého Vykupitele: Pamatuj na mne, Pane! Takovému člověku zazní v odpověď Kristova slova: „Amen, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji!“

            Bratři a sestry, Kristovy ukřižované ruce symbolizují velkou pravdu o lidském životě, o celých dějinách, o Boží lásce a o nekonečném Božím milosrdenství. Kristovy ukřižované ruce promlouvají o otevřené náruči, která nás přijme, obejme a přitiskne na Nejsvětější Srdce – planoucí vý­heň lásky. A tak dnes v pokoře poklekáme před svatým křížem a líbáme především Kristovy ukřižované ruce, a prosíme o odpuštění svých hříchů, kterými Krista stále znovu a znovu přibíjíme na kříž.

            Přátelé Boží, když dnes poklekneme před Kristovým křížem, v díku, pokoře a vděčnosti se mu klaníme a děkujeme mu. To je totiž všechno, co  můžeme dokázat my, ubozí a  hříšní lidé. Žádný člověk, ani celé lidstvo, není schopné vyvážit takový projev Boží lásky až do krajnosti. Protože Kristus je Bůh a my jsme jen hříšní lidé. Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa! Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti! Amen.