Jdi na obsah Jdi na menu
 


VELKÝ PÁTEK

2. 4. 2021

Stát pod Kristovým křížem

            Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Mnozí z nás již mnohokrát ve svém životě prožívali Velký pátek. Vždy znovu nasloucháme slovům posvátné bohoslužby a snažíme se pochopit podivuhodné dílo našeho vy­koupení.

            Moji milí, tak je tomu i zde, na Kalvárii pod Kristovým křížem. Někdo se může dívat a nic nepochopí. Takových lidí tam bylo a je jich v celých dějinách dost a dost. Někdo se pozorně zadívá a naslouchá těm ně­kolika málo slovům Krista Pána na kříži – a zůstane v údivu stát před tímto hlubokým tajemstvím. Ani nám neuškodí, když také zůstaneme v tichosti stát pod křížem našeho Vykupitele, Pána Ježíše Krista. Když si uvědo­míme jen dva opravdu důležité pojmy.

            Bratři a sestry, první, co bychom si dnes měli uvědomit, je HŘÍCH. Kalvárie je vyvrcholením lidské nespravedlnosti a křivdy na nevinném člověku. Kalvárie je místo, kde se konal Boží soud nad lidským hříchem. Hřích je velmi zlý, protože rozházel a zkalil vztah mezi Stvořitelem a tvo­rem. Hřích způsobil v dějinách nespočetné množství bolesti, zloby, neštěstí a nepořádků všeho druhu.

            Moji drazí, a to druhé, co bychom si dnes měli uvědomit, je BOŽÍ LÁSKA. To je odpověď Boží spravedlnosti na selhání člověka. Bůh člo­věka nezavrhl, neodsoudil, ale Bůh člověka vykoupil, spasil, zachránil. Láska, která je u Boha nekonečná a absolutní, dokonalá, zašla až tak da­leko, že ji vidíme přibitou na kříži. Bůh se ponížil v člověku Ježíši Kristu. Bůh se tak ponížil, že se zcela vydal do lidských rukou. Bůh zmařil sám sebe.

            Bratři a sestry, toto je výpověď, o které se dá těžko debatovat. Toto je výpověď, kte­rou můžeme pouze přijmout vírou, láskou a vděčností. Když dnes hledíme na kříž, na kterém umřel Spasitel světa, měli bychom slyšet otázku: Pro koho se tak Bůh ponížil? Pro koho to Bůh udělal? — Toto udělal Bůh pro TEBE, ČLOVĚČE! A jak mu odpovíme?

            Přátelé Boží, dnes poklekáme v pokoře před Kristův kříž, klaníme se mu a děkujeme mu. To je totiž všechno, co můžeme dokázat my, ubozí a hříšní lidé. Žádný člověk, ani celé lidstvo, není schopné vyvážit takový projev Boží lásky až do krajnosti. Protože Kristus je Bůh a my jsme jen hříšní lidé. Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa! Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti! Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.